Kommunerna tar sig friheten till tolkningsföreträde i LSS

Det finns en motsägelse i beslutsprocesserna hos myndigheter. Handläggare ska använda olika professionella bedömare; läkare, arbetsterapeuter, psykologer och logopeder för att bedöma individens funktionsnedsättningar och funktionsförmåga. Men erfarenheten säger att deras kunskap ofta inte är med vid behovsbedömningarna. Ofta kommenteras de inte ens.

En annan problematik gäller tolkningsföreträdet. Enligt LSS ska individen ha stort inflytande, alltifrån beslut till utförandet. Ty vem äger behoven? I den samlade bedömningen ska också individens vilja, intressen och önskemål vägas in. Det är det som ger möjligheten till ett brett engagemang i olika livssituationer och som är målet med LSS. Det förutsätter en hög kvalitet på stödet som ska vara så anpassat och utfört så att individen upplever goda levnadsvillkor. Det kräver en hög ambitionsnivå av kommunerna och är något annat än Socialtjänstlagens lägre och mera materiellt inriktade skälig levnadsnivå.

Rättssäkerheten hotas när kommuner hänvisar till prejudicerande domar!

Myndigheterna tar inte upp de grundläggande principerna i LSS och i ännu mindre grad vägleds de av tolkningar som finns i förarbetena till lagen. De förlitar sig i stället i hög grad på förvaltningsdomar. Därmed riskerar man att styra handläggningen i en annan riktning än de politiska intentionerna.

Den starka fokus på individen, som formuleras i termer av rättigheter, sätts ur spel när handläggare hänvisar till domar som rör andra individer, som inte kan anses ha en likartad situation. Lika fall behandlas inte lika. Man verkar betrakta personer med funktionsnedsättningar som en homogen grupp.

Som Barbro Lewin påpekar i en intervju kan följden bli att ytterligare en rättssäkerhetsaspekt hotas, nämligen rättstillgängligheten.

– Rättstillgängligheten innebär att kunna bli prövad utifrån förarbetenas intentioner när inte lagtexten räcker till.

Regeringen måste återta normeringsmakten, inte delegera bort den till kommunerna.  Eftersom dessa inte verkar kunna förstå LSS intentioner behövs ett förtydligande av lagtexten och större inflytande för Socialstyrelsen att utfärda bindande föreskrifter.

Reclaim LSS!

Social tagging:

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: