Gynnande beslut och rättssäkerhet i LSS

 

Det finns ljus i mörkret!

Förvaltningsrätten i Malmö har via en dom den 15:e april gett en 42-årig kvinna fortsatt rätt till insatsen kontaktperson och därmed undanröjt socialnämndens beslut.

Socialnämnden avslog kvinnans ansökan om fortsatt biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Som skäl för beslutet angavs bland följande:

  • Behovet av kontaktperson tillgodoses genom insatsen bostad med särskild service och insatsen daglig verksamhet. I insatsen bostad med särskild service ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter som en del av insatsen.

Kvinnan överklagar socialnämndens beslut och anför bland annat följande:

  • Kommunen saknar grund för att ändra ett positivt förvaltningsbeslut. I samband med att kvinnan flyttade till en gruppbostad 2005, beviljades hon insatsen kontaktperson med åtta timmar per månad. Beslutet var inte villkorat eller tidsbegränsat varför en omprövning av beslutet endast kan ske vid ”förändrade förhållanden.”
  • Socialnämndens beslut utgör en otillåten ändring av gynnande beslut och kvinnan bestrider att hennes behov har förändats. Hon bestrider också att personalen vid gruppbostaden eller vid den dagliga verksamheten tillgodoser hennes behov i denna del. Kontaktpersonen ska vara en medmänniska som också kan ge råd, stöd och aktivering genom fritidsaktiviteter.

Förvaltningsrättens bedömning

Gynnande beslut anses av rättssäkerhetsskäl vara orubbliga. Ett beslut om fortsatt insats utan angiven tidsbegränsning kan omprövas om hjälpbehovet väsentligen förändrats (jfr RÅ 2000 ref. 16). I sådant fall är det nämnden som har att styrka att förutsättningarna för omprövningen är uppfyllda.

Av nämndens utredning framgår att kvinnans förhållanden inte har förändats; hon bor fortfarande på samma gruppbostad, hon har sin dagliga verksamhet i samma utsträckning som tidigare och nämnden har därför inte kunnat motivera eller påvisa på vilket sätt kvinnans förhållanden förändrats sedan hon beviljades insatsen.

Med hänsyn till detta har inte socialnämnden haft fog för att ompröva beslutet och dra in den beviljade insatsen biträde av kontaktperson.

Kommentar:

I FUB Stockholms läns rapport ”Vem får rätt i mål om LSS” framgår att just Förvaltningsrätten i Malmö avviker för den enskilde mer positivt än övriga förvaltningsrätter i Sverige. Undersökningen gällde LSS mål i Förvaltningsrätterna år 2011 och visade att i Malmö fick den enskilde rätt till kontaktperson i 2 av 3 mål (!) medan riksgenomsnittet var i endast knappt 2 av 10 mål.

Heder åt Förvaltningsrätten i Malmö!

 

 

Social tagging: >

En kommentar till Gynnande beslut och rättssäkerhet i LSS

  1. Harald skriver:

    De flesta LSS handläggare och jurister i Förvaltningsrätterna har glömt bort vad ”Gynnande beslut” innebär?

    Några som förstått vill dock kringgå detta med tidsbestämda beslut – vilket naturligtvis är lika fel! Samma gäller ju där att det skall vara troligt att en väsentlig ändring i behovet skall ske inom den tid som anges i beslutet – men tyvärr försvinner knappast funktionshindret.

    Läs gärna Therese Bäckmans avhandling i ämnet!

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: