LSS – en fantastisk lag!

 

LSS var en verklig frihetsreform när den antogs av en enig riksdag 1993 och infördes januari 1994. En unik rättighetslagstiftning för vissa personer med funktionsnedsättningar. Grunden till propositionen 1992 var 1989 års Handikapputredning.

Alla stora partier var med! När utredningen tillsattes var S klart störst, större än M+FP+C tillsammans. När lagen antogs var M+FP+C+KD större än S. Lagen antogs med stöd från alla riksdagspartierna!

Departementchefen skriver i propositionen:

Målet för verksamheten enligt den nya lagen bör vara att människor med omfattande funktionshinder skall kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra människor som möjligt och i gemenskap med andra människor.

Behov och önskemål om stöd och service varierar från person till person och i livets olika skeden. Insatserna bör därför utformas så att de svarar mot den enskildes aktuella situation. Den enskilde skall ha direkt inflytande, både i planering och utformning av insatsen och i genomförande av den.

De särskilda insatserna skall förebygga och minska följderna av funktionshinder.

Människor med omfattande funktionshinder saknar ofta mycket av det som är självklart för andra människor i det dagliga livet. Handikapputredningen har konstaterat att de kvarstår betydande klyftor på olika områden mellan människor med funktionshinder och andra människor.

Personer med omfattande funktionshinder är sällan delaktiga i arbetslivet och många saknar annan daglig syselsättning.

Förutsättningarna vad gäller kompetens och resurser, liksom ambitionerna på handikappområdet, har visat sig variera mellan kommuner och lokala nämnder. Enligt min mening kan lagstiftning på handikappområdet spela en viktig roll för att i ett allt mer decentraliserat samhälle åstadkomma jämlika levnadsvillkor.

Vissa av de insatser som jag föreslår skall ingå som särskilt stöd och särskild service i den nya lagen har en motsvarighet i de insatser som lämnas enligt SoL. SoL ger emellertid inte den enskilde en absolut rätt till en viss bestämd insats som angetts i lagen. Den nya lagen skall däremot konkret ange de insatser som den enskilde har rätt till.

Enligt min mening bör lagar och verksamheter principiellt vara så heltäckande att de tillgodoser även sådana särskilda behov som funktionshindret kan medföra. Som jag framhållit bedömer jag ändå att det behövs en särskild lagstiftning för att svårt funktionshindrades ställning i samhället skall stärkas.

Man kan undra vad han känner idag efter 20 år av LSS?

Men LSS-reformen är en fantastisk reform, en frihetsreform och en kronjuvel i vår funktionshinderpolitik med en potential att ge personer med omfattande funktionshinder möjligheter att kunna leva som andra med självbestämmande och delaktighet i samhällslivet. LSS tar tydligt ställning för att alla personer oavsett funktionsnedsättning har samma värde och rättigheter i samhället. En reform som vi har all anledning att vara stolt över. Och värna om!

Reclaim LSS!

Social tagging: >

2 Responses to LSS – en fantastisk lag!

 1. Eva-Mari skriver:

  Jag tror väldigt många politiker som var med och drev igenom denna fantastiska lag, sitter hemma och ”förbannar” de politiker som inte ser till att lagen efterlevs som de hade tänkt sig den. Att de låter kommuner och tjänstemän urholka den år från år!

  Att vi som har insatser beviljade enligt denna lag är förbannade, irriterade, ledsna och förtvivlade råder det väl ingen tvekan om.

  Nä, som sagt; Reclaim LSS – och det NU!

  • Harald skriver:

   Det är inte bara skolelever som inte kan historia – utan alla nuvarande politiker och ansvariga i kommunerna. Det hände ju för 20 år sedan ”och då vara ju jag bara barnet”. De går på vad de nyss läst i media – och kan ju knappt skilja på Personlig assistans och LSS!

   Det är vårt jobb att upplysa dem – och det kan ta tid innan de lyssnar!

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: