Vad är förbehållsbelopp?

Syftet ned förbehållsbelopp är att skydda äldre och personer med funktionsnedsättning från alltför höga avgifter och att dessa grupper ska få behålla en lägsta nivå av egna medel, som ska räcka till nödvändiga och normala levnadskostnader.

Vad är förbehållsbelopp och minimibelopp?

Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett lagstadgat minimibelopp. Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas till minimibeloppet.

Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 § i SoL, alltid per månad utgöra lägst en tolftedel av 1. 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller 2. 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sammanboende.

Den finns en rekommendation att beloppet skall var 10 % högre för personer under 65 (alt. 61) år.

För Stockholm är beloppen för 2013:

Ensamstående                    5025 sek respektive 5525 sek

Makar/samboende              4245 sek respektive 4670 sek

Många andra kommuner följer dock inte denna rekommendation om högre förbehållsbelopp för yngre vuxna för att det inte är ett krav.

Förbehållsbeloppet är det belopp du har rätt att behålla av dina inkomster innan någon avgift får tas ut. Förbehållsbeloppet är summan av ditt minimibelopp och din bostadskostnad.

Minimibeloppet är lagstadgat och ska täcka normalkostnader för personliga behov för livsmedel (alla måltider), kläder, skor, fritid och hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, radio- och TV-avgift, möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel.

(Det finns visst utrymme för individuella tillägg)

Ett av de stora problemen för just gruppen med LSS är kommuners olika tolkning av vad lagen säger om att det är kommunala avgifter som skall reduceras ner till max 0 för att nå förbehållsbeloppet. Om underskott kvarstår finns det inget krav i lagen att kommunerna skall fylla på pengar upp till förbehållsbeloppet. I dessa fall hänvisas till försörjningsstöd (socialbidrag). Och hyra är enligt lag ingen avgift. Men vissa kommuner räknar med den hyra de debiterar för sina Särskilda boenden i det avgiftsutrymme de kan reducera i beräkningen av förbehållsbelopp.

 

Se även ”Vad är försörjningsstöd” här i FAQ.

Läs även om skillnaden mellan förbehållsbelopp och försörjningsstöd här på FAQ

Social tagging: >

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: