Rättsäkerheten i LSS mm.

Morgontidningen gjorde mig glad!

I dagens DN står på förstasidan ”Rättssäkerheten skall synas” och ”Chansen att få rätt mot Försäkringskassan varierar kraftigt mellan landets förvaltningsrätter”.

Vi har här på FUBbloggen vid ett flertal tillfällen skrivit och kritiserat förvaltningsrätterna, för att möjligheten för en privatperson att få rätt är osannolik låg, samt att möjligheten att få rätt varierar både var i landet du bor och även mellan de olika instanserna i förvaltningsdomstolen.

I vår första rapport ”LSS och rätten att leva som andra” granskade vi kammarrätterna i LSS mål mellan enskild och kommun åren 2007-2010. Vi konstaterade det ofattbart dåliga utfallet för den enskilde, vinst i 1 av 5 mål, samt att Kammarrätten ändrade underinstansernas dom i hela 67 % av fallen, varav den stora merparten till det sämre.

I vår andra rapport ”Vem får rätt i mål om LSS” granskade vi utfallet av mål i alla Förvaltningsrätterna (första instans) år 2011 avseende alla mål om kontaktperson eller ledsagare enlig LSS. Vi konstaterade då förutom det dåliga utfallet för den enskilde (vinst i 1 av 4 mål) en osannolik variation i utfallet beroende på var i Sverige du bodde. I Malmö fick den enskilde rätt i 47 % av målen, i Göteborg 11 % och i Stockholm endast 8 %. I tre förvaltningsrätter fick den enskilde aldrig rätt (0 %), Piteå, Falun och Linköping!

Att en statlig myndighet synar domstolarnas arbete är mycket ovanligt, men i dagens DN säger Per Molander Generaldirektör i ISF, den myndighet som har regeringens uppdrag att bland annat värna rättsäkerheten inom socialförsäkringsområdet med hjälp av tillsyn. ”En del tycker att det här är en känslig fråga och att det inte är vår uppgift, men det vore fel av oss att inte göra den här granskningen med tanke på de indikationer vi har fått. Domstolarna är det sista ledet i vilket medborgarna kan få rätt mot en myndighet. Då måste också domstolarna fullt ut korrigera de fel som myndigheter har gjort.”

Återigen handlar dagens DN artikel om en svag grupp, där domstolarna hellre tycks döma till fördel för andra myndigheter. Det ger en ”fadd smak i munnen”.

Jag hoppas därför att när en annan statlig myndighet skall undersöka rättsäkerheten, så får det ett bättre genomslag än vi i LänsFUB har fått. Vi har snarare ifrågasatts, då det inte är riktigt OK att ifrågasätta domstolar och höga jurister i Sverige. De är en fredad grupp?

Per Molander tillför också ett begrepp jag inte hört tidigare Officialprincipen: ” Det är inte bara själva utfallet, domarna, som ska studeras. Utan även hur domstolarna följer den så kallade officialprincipen, som är viktig för att rättssystemet ska fungera demokratiskt. Officialprincipen innebär att rätterna måste se till att det finns tillräckligt med underlag innan de fattar sitt beslut.”

Enligt ISF är det ovanligt att domstolarna gör några sådana här egna kompletteringar utan vanligen nöjer de sig med materialet som Försäkringskassan samt privatpersonen har skickat in.

Vidare säger Per Molander: ”LO-TCO rättsskydds jurister hjälper en del personer som överklagar, men den privatperson som inte har stöd av LO-TCO rättsskydd befinner sig i ett underläge mot Försäkringskassan i förvaltningsrätten. Det finns en risk för att det leder till att den rättsliga prövningen inte blir förutsättningslös.”

Jag hurrar! Äntligen någon med kraft som vågar utmana Förvaltningsrätten!

Social tagging: > >

14 Responses to Rättsäkerheten i LSS mm.

 1. Iren Åhlund skriver:

  Jag hurrar tillsammans med dig, Harald. I FUB/ala:s projekt där vi ser över samhällsstödet till föräldrar där föräldrarna själva har en utvecklingsstörning finns också stora brister i rättssäkerheten. Myndigheter som saknar kunskaper om målgruppen och målgruppens behov utreder och bedömer personerna och dessa bedömningar får livsavgörande konsekvenser för såväl föräldrar som barn i dessa familjer. De äger rätt att överklaga, men domstolarna ifrågasätter inte myndighetens utredning eller underlag, vilket gör att personen i princip blir rättslös gentemot den utredande myndigheten.
  Föräldraskapet hamnar under socialtjänstlagen eftersom LSS inte ger rätt till stöd i dessa fall, vilket gör att kompetensen om målgruppen och målgruppens behov ofta är otillräcklig.
  Så jag instämmer – Utmana förvaltningsrätten!
  Iren Åhlund

 2. Iréne Engstrand skriver:

  Jag läste det också. Härligt att bli glad på morgonen!

 3. Mai Eriksson skriver:

  I domstolarna, hos försäkringskassan, hos LSS handläggarna, hos personalen i boenden, på vårdcentraler, inom aktuvården och i minst i politiken saknas kunskap och kompetens om gruppen med utvecklingsstörningar. Schablonmässiga bilder blandat med rena önsketänkande(vad gäller förmåga till självständighet m.m.)utgör grund för livsviktiga beslut. På möte i går hörde vi att man på 90-talet var för generösa med sina beslut inom omsorgen. För generösa, för en grupp som inte valt själva, är ett utmanande sätt att se på livet och villkoren för dem som FUB har att arbeta för.

 4. Jesper Symreng skriver:

  Mycket bra att du uppmärksammar ISF:s granskning Harald! Också bra att du påminner om de rapporter LänsFUB tog fram och som ger FUB ett faktiskt underlag när vi för diskussioner med t.ex. politiker. Domstolarna har alltid haft en särställning i Sverige och det har varit känsligt att granska deras arbete. Följden har bl.a. blivit de brister som nu ISF pekar på. Att förvaltningsdomstolarna i alltför liten utsträckning tillämpar den viktiga officialprincipen är välkänt och allvarligt. Förvaltningsdomstolarna har en aktiv roll i att se till att den utredning finns som behövs för att kunna göra en rättvis och grundlig bedömning av målen. Denna skyldighet försummas i dag och allt för stort ansvar läggs på den enskilde att själv ta fram utredningar, intyg och andra underlag till stöd för sin talan. När förvaltningsdomstolarna infördes var det inte tänkt att partsförhållandena skulle bli så ojämlika som de är idag.

 5. Maj-Britt Lind skriver:

  Något att vara glad över.
  Rättsväsendet är i bland som med Qvickdomarna. Försvarar sig själva. ”Vi gjorde rätt utifrån utredningen”!. Varför inte ochså granska och ifrågasätta en utredning???+

 6. eva-mari skriver:

  Vi är på gång 🙂 Härligt att det börjar ”röra sig i leden” både nationellt och regionalt. Själv ska jag precis skicka in en anmälan till DO! Angående diskriminering mot färdtjänstberättigade. Jag återkommer med mer info senare. Ha en fortsatt glad dag alla 🙂

 7. Lennart Tehage skriver:

  Välkomnar verkligen granskningen av våra förvaltningsdomstolar! Kanske borde vi uppmana ex. ”Kalla fakta” att ytterligare belysa problematiken utifrån de rapporter som ni bl.a. publicerat här på bloggen?

 8. eva-mari skriver:

  Här kommer ett utdrag från UG:s hemsida.
  Försökte få dem att skriva om rättsrötan runt personlig assistans(mailade dem säkert ett 10-tal ggr) Ingen respons alls 🙁
  Men varför inte be dem ta upp detta med FD, det kanske är intressantare för dom?

  Vårt uppdrag är att blottlägga missförhållanden och maktmissbruk.
  Enligt sändningstillståndet åligger det SVT att bland annat granska myndigheter,
  organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna.

  Pröva hypotesen
  Vårt uppdrag är att ta reda på hur det verkligen förhåller sig inom de områden vi granskar.
  Under researchen är det lika viktigt att ta fram uppgifter som talar emot vår hypotes som de som talar för.

  TV-sändningar har stor genomslagskraft. Detta gäller inte minst Uppdrag gransknings program.

  Utkräva ansvar
  Ansvarsutkrävande är en grundsten i vår journalistik. Det innebär att person, myndighet, organisation eller
  företag som är ansvarig för ett missförhållande identifieras och ställs till svars.

  Ifrågasätta alla
  Vår grundhållning är att värna om den som drabbas av det missförhållande vi synar.

  Dra slutsats
  Vårt uppdrag att blottlägga missförhållanden gör att varje reportage bör innehålla en slutsats om missförhållandets
  art och uppkomst, vem som är ansvarig för missförhållandet samt vem som kan rätta till det.

  * Vårt uppdrag är att blottlägga missförhållanden och maktmissbruk.
  * Vi tar reda på det som du bör känna till, men som någon försöker dölja.
  * Vi granskar – på ditt uppdrag.

 9. Harald skriver:

  Jag var glad att någon annan med större genomslagskraft skulle göra jobbet åt oss. Att GD på IFS vågar utrycka åsikter som jag knappt fick ha, trots att det var väldigt tydligt i våra rapporter!

  Jag gillar UG men då måste vi nog plocka fram flera personer som blivit ytters drabbade. Den tvångsflyttning Karl Grunewald skrev om här på bloggen, var bara så tillräckligt att SR tog upp den.

 10. Kennerth Björn skriver:

  ISF har senaste året levererat ett antal bra rapporter sett ur vår synvinkel. Förhoppningsvis blir även detta en matnyttig rapport.
  Jag har ett färskt exempel på ”behovet”. I ett assistansärende lämnade förvaltningsrätten en slarvig dom och jag begärde prövningstillstånd hos kammarrätten. Slutklämmen har följande text: ”Det är av vikt för rättstillämpningen att kammarrätten prövar överklagandet. Har förvaltningsrätten fullgjort sin utredningsskyldighet på de punkterna där parterna har helt olika uppfattningar? (N 110 timmar, Förvaltningsrätten 32 timmar och kommunen 22 timmar assistans).”
  Prövningstillstånd beviljades och två veckor senare kom ett skriftligt svar från kommunen att de godtog överklagandet. N skall ha stöd med 110 timmar d v s samma som då han var beviljad assistansersättning. Karaktären på stödet är oförändrat.
  Vi behöver fler liknande guldkorn.

 11. Lotte Blumenthal skriver:

  Jag blir också så otroligt glad! I flera år har vi undrat hur det är möjligt att en yrkeskategori så totalt kan undgå granskning, när alla andra ifrågasätts till och ifrån. Det är verkligen på tiden att tvätta bort ”överhetsstämpeln”, som så länge har missbrukats och lämnat människor rättslösa och i totalt underläge. En bra början till bot och bättring är faktiskt att läsa lagen!

 12. ulf uddsten skriver:

  Nu har vi chansen att via media och sociala nätverk nå ut med budskapet att förvaltningsdomstolens tolkning av LSS är bristfällig. Media tycker ämnet är intressant under några veckor för att därefter skriva om något annat. Om vi idag skulle förse media med berättelser om hur funktionshindrade vägras stöd så är jag övertygad om att vi skulle kunna bilda opinion för att LSS lagen är något att värna om. Jag skulle vilja att RFUB samordnar lokalföringarnas initiativ att förse media med dessa berättelser. Om det skall göras så är det bråttom!

 13. Veronica Uddsten skriver:

  Jag håller med om att det är bra om det blir en mer jämn praxis i Sveriges förvaltningsrätter. Vad jag dock tycker är viktigare, en sak som Per Molander också skriver om, är att det i denna typ av processer bör finnas en större möjlighet till rättshjälp då enskilda utan nödvändig juridisk kunskap kan ha svårt att veta om/hur de ska processa och framför allt hur de på bästa sätt kan formulera sin talan. Detta är som Jesper Symring ovan har skrivit extra viktigt då domstolarna inte tar hänsyn till officialprincipen. Dock täcker inte officialprincipen alla situationer där den enskilde skulle behöva hjälp, en statligt finansierad rättshjälp kan därför tyckas motiverad.

 14. Lennart Tehage skriver:

  Ulf skriver: ” Jag skulle vilja att RFUB samordnar lokalföringarnas initiativ att förse media med dessa berättelser. Om det skall göras så är det bråttom..”

  Förbundsstyrelsen har tillsatt en LSS kommitté som har i uppdrag att ta fram en handlingsplan för vårt gemensamma arbete med att återta LSS utifrån lagstiftarens intentioner och lagens förarbeten. Kommittén kommer att presentera planen vid FS möte den 16-17 mars och det är min förhoppning att FS antar planen och att vi därmed kan inleda ett prioriterat intressepolitiskt arbete – och jag delar Ulfs åsikt – det är bråttom!

  Reclaim LSS!

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: