Medveten brist på planering är orsaken till brist på LSS-bostäder

Bostad för vuxna är den näst största insatsen i LSS och även den näst mest kostsamma. Cirka 28 000 personer har insatsen. Insatsen ökar fortfarande, men det beror mest på en kraftig eftersläpning i byggandet av LSS-bostäder. Det har varit konstant brist i många kommuner. Många som beviljats bostad enligt LSS har därför fått bo kvar i föräldrahemmet eller i andra tillfälliga lösningar. Eftersom alla aktuella personer är kända från åtminstone skolåldern är det svårt att se någon annan förklaring till bostadsbristen än ovilja att planera i tid. Det är ytterligare ett sätt för kommunerna att spara pengar på LSS.

Antalet personer med rätt till LSS-bostad ökar med cirka 600 per år, en blygsam ökning för 290 kommuner! Hur många som totalt står i kö finns ingen statistik på, men de flesta kommuner har kö och lång väntetid. Merparten boende (80 %) är mellan 23–64 år, men andelen äldre är nu uppe i 15 procent. De flesta (90 %) tillhör personkrets 1.

LSS-propositionen:

Vuxna personer som omfattas av den nya lagen skall ges rätt till en av kommunen anvisad särskilt anpassad bostad, en bostad med särskild service.

Bostad med särskild service skall kunna utformas på olika sätt. Huvudformerna skall vara servicebostad och gruppbostad.

Skälen för mitt förslag:

Bostadspolitikens inriktning är matt alla skall ha möjlighet till en bra bostad till en rimlig kostnad.

Ingen annan enskild faktorkan sägas ha så stor betydelse för känslan av den egna identiteten som den egna bostaden.

Det är i bostaden man normalt tillgodoser sina mest elementära behov och bostaden är för de flesta människor tillsammans med arbetet den plattform från vilken man skapar relationer med andra människor och deltar i samhällslivet. Många personer med omfattande funktionshinder tillbringar en stor del av sin dag i det egna hemmet.

Därför är bostaden många gånger ännu mer betydelsefull för personer med funktionshinder än den är för icke funktionshindrade personer.

Jag anser att det finns behov av ett lagskydd för att kunna tillförsäkra personer med omfattande funktionshinder tillgång till en lämplig och individuellt anpassad bostad med service.

I samtliga former förutsätts att bostaden är personligt anpassad och att det i anslutning till boendet ordnas erforderligt personellt stöd och service.

Den enskildes önskemål om bostadsform och behovet av stöd och service bör vägas samman i bedömningen av vilken bostadsform som skall tillhandahållas.

Dagsläget i landet och Region Stockholm specifikt

Det har varit en konstant brist av gruppbostäder i merparten av Sveriges 290 kommuner. I boverkets bostadsenkät 2020 anger 144 av 264 svarande kommuner att de har brist. Tidskriften Hem och Hyra anger 2019 att 162 kommuner har underskott. Jag tror att mörkertalet tyvärr är ganska stort. Jag misstänker att fler har brist då nästan alla kommuner har väntetider.

I Region Stockholm har bara 7 kommuner angett ”ej brist”. 7 kommuner till anger att de ska nå ”balans” inom 3 år. Men nära hälften av regionens kommuner ser ingen slut på bristen!

Några av de kommuner som anger ”ej brist” har börjat neka personer i personkrets 1 att få LSS-bostad? Tidigare har man förhalat inflyttning genom långsamt byggande. Är det här ett nytt fult knep för att slippa Ivo:s böter? Bostad för den gruppen har tidigare varit en självklar rättighet. Det här är något vi i FUB måste undersöka.

Vi har tidigare haft problem med lång handläggning och dålig koll på externa köp. Trots underskott har sedan kommunerna försökt ”ta hem externa boende till egen kommun”. Inte för att de externa bostäderna är dåliga utan för att de ”kostar för mycket”. Det är ett oseriöst sätt att hantera sina sköra innevånare!

Enkelt att planera

De flesta personer som tillhör LSS är kända i kommunen sedan tidig ålder. De finns oftast i kommunernas särskola idag. En tidig planering av LSS-handläggare är möjlig, speciellt som aktuelle personer i princip aldrig kan flytta från ursprungskommun.

Behovet av LSS-bostad kan således räknas ihop tidigt och samplaneras med kommunens byggplaner. Det görs för skola och förskola som numera är mycket svårare i det utbredda valsystemet. Det är en from önskan att den påstådda valfriheten även skulle omfatta LSS.

Den fördelen av brist på valfrihet borde kunna åtminstone leda till att balans i behov av LSS-bostäder borde finnas i alla kommuner. Jag behöver inte hålla igen – jag vet att huvudorsakerna är snålhet och ovilja. Krasst så tjänar kommunerna pengar på onödiga väntetider.  Att det drabbar hela familjen till de som väntar struntar man i!

Föräldraansvaret upphör för andra familjer när barnet är cirka 20 år. Det ser vi nu gång på gång att det inte gör i funkisfamiljer. Det talar politiker tyst om!

Social tagging: >

5 Responses to Medveten brist på planering är orsaken till brist på LSS-bostäder

 1. Yvonne Malmgren skriver:

  Individuell plan som ska styras av den enskildes livssituationer behöver lyftas fram. Förstår inte varför den glöms bort.
  Jag tycker att en individuell plan är ett bra verktyg för planering både på kort som lång sikt. Planen är i första hand ett verktyg för den enskilde men även kommunerna kan dra nytta av den för att planera sin verksamhet och leva upp till LSS-lagstiftningen.
  Planen ska beskriva bilden över de samlade insatserna. Men där finns också utrymme för framtida behov.
  Gör man en kontinuerlig uppföljning av planen och håller den levande. Så miniminerar kommunen risken för att möta behov ”man inte kände till”. Framför allt får den enskilde en tryggare vardag.

  • Milla skriver:

   Håller med. Det verkar som om de inte känner till den eller så är de rädda att det kommer att leda till högre kostnader när det i själva verket brukar bli tvärtom.

 2. Thomas Juneborg skriver:

  Den krassa och sorgliga verkligheten:

  Tycker man att något är för ”dyrt”, i det här fallet LSS bostäder blir de också lågt prioriterade.

  • Milla skriver:

   I min kommun vill man att alla ska flytta till boende. Men detmt verkar inte planeras noga. Därför blir det att man hamnar på helt fel ställe, tex en nyfiken sprudlande glad 22 årig tjej som älskar aktiviteter går bo med pensionärer 60 plus där vissa knappt kan gå. Sedan sparar man in på personal, och ungdomar får bara sitta inne på sina rum….Min dotter bodde några månader på ett ställe där hon nästan aldrig gick ut förutom på DV. Hon hade det tråkigt så levnadsglad som hon är, stod i korridoren hela dagarna i väntan på att något skall ske. Det slutade med att de drogade henne bakom vår rygg, hon var i sängen mellan kl 14 och 9 dagen därpå….LSS är katastrof på många ställen men ingen berättar, ingen rapporterar…..

 3. Milla skriver:

  Glömde säga att man inte beviljar ledsagning eller korttids mer än ett par månader åt gången …..Alla ska till boende men vart man hamnar är en annan femma. Och blir ens behov tillgodosedda? Ja, kanske, om man har tur. Eller kanske kontakter…

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: