Förvaltningsrätten förstör LSS!

Denna rubrik låter hård men vi har tidigare i flera år flaggat här på reclaim att vi i våra undersökningar av domar i Förvaltningsrätterna (FR) konstaterat att statistiskt orimligt många domar går mot den enskilde och för kommunerna. Något som även ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, konstaterat!

Vi har försökt förklara det med att kommunerna har så stora resurser jämfört med den enskilde utan rättshjälp. Man ska ju vara försiktig med att angripa vårt rättsväsende, men ibland måste vi vara tydliga att det är FR som inte förstår LSS intentioner om goda levnadsvillkor och ett liv som alla andra, dvs. de utan funktionshinder. De har heller inte fattat att lagen är superindividualistisk, dvs. man varken kan eller ska jämföra med andra gamla domar, då det alltid är den enskildes behov som är styrande i LSS!

Tyvärr har dock kommunerna förstått att det lönar sig (ekonomiskt) att driva beslut till FR, ty de vinner ju nästan alltid! (Läs våra undersökningar som finns på vår, Läns FUBs,  hemsida). Just nu är det en kommun i vårt län som driver detta in absurdum och till och med skryter om att de vunnit alla 30 domar som de drivit mot enskilda svårt funktionshindrade i FR i år!

Läs detta igen, ”skryter om att de vunnit alla domar i FR i år”! Vad säger ni som bor i kommunen? Inte är ni väl stolta? Det är ju övergrepp mot era sköraste kommuninnevånare vi talar om!

Det är befriande att läsa ledaren i lokaltidningen NVP med rubriken ” Skräckexempel på hur det inte ska fungera”, och den fortsätter:

Är ni inte nöjda – stäm oss. Den parollen tror jag få företag skulle smacka in i sin marknadsföring. Men det är budskapet Värmdö kommun ger några av sina mest utsatta ”kunder”.

Bedömningen av rätten till stöd till funktionshindrade har radikalt förändrats på kort tid. För ett par år sedan godkände kommunen i princip alla ansökningar om stödinsatser – i början av 2016 fick en majoritet, 53 procent, avslag.

Det som stör mig är hur kommunen kommunicerat den snabba svängningen. Där man i princip uppmanat alla som inte är nöjda att överklaga, lite som ett test på om den nya bedömningsnivån håller. Det låter som ett skräckexempel på hur myndighetsutövning inte ska fungera.

Eftersom det handlar om ett lagstadgat stöd finns egentligen inget utrymme för godtycke i kommunens bedömning. Varje fall ska prövas för sig.

Men med tanke på den dramatiska förändringen kan man ju ändå fundera på om kommunen tidigare har varit kriminellt generös, eller nu har blivit straffbart gniden?

Den ledaren är väl tydlig i sitt budskap?

Värmdö har fått några chefer som förlorat fokus på ”för vem de jobbar”.  För kommunens bästa bör de kanske bytas ut? Tyvärr har de redan lurat (?) ansvariga politiker att ”kommunen har varit för generös i LSS beslut” och att prövning i FR ska ge rättsäkerhet!

Har dessa politiker läst våra rapporter, vet de att FR inte är att lita på när det gäller rättsäkerhet!

 

Social tagging:

2 Responses to Förvaltningsrätten förstör LSS!

 1. Birgitta skriver:

  Förvaltningsrätterna saknar grundkunskaper om LSS och dess intentioner! Innebörden av en individuell rättighetslagstiftning och förarbetena till lagen beaktas inte i de domar som fattas.

 2. Eva Fridh skriver:

  Så här illa är det! Låt mig ta ett exempel: Det finns flera gynnande domslut från kammarrätten, där personer med grav synnedsättning har fått rätt till LSS- ledsagarservice Den senaste av dessa domar är från 2015. Det finns även domar från Högsta förvaltningsdomstolen där det framgår att en person mycket väl kan ha rätt till LSS-insatser trots att hen inte uppfyller alla kriterier för personlig assistans.

  Trots detta får personer med grav synnedsättning avslag på både nyansökningar och omprövningar. LSS-handläggarna och förvaltningsdomstolarna hänvisar till ett domslut från 1999, där en gammal man med grav synnedsättning fick avslag. Till exempel så sa LSS-handläggaren i Västmanlands läns landsting i en intervju med Taltidningen ”Just synskadade tillhör inte LSS” och ”Vi följer kommunernas bedömningar och i Västerås måste du i princip vara sängliggande för att få LSS”. Vad hände med den individuella prövningen? Vad hände med den viktiga rättsstatliga principen om gynnande besluts negativa rättskraft?

  Nu får det vara nog! Mitt, och andras liv, kan inte förstöras på det här sättet längre! Den som en gång fått rätt till LSS- insatser måste få vara trygg med det faktum att insatserna finns kvar även om personen flyttar till en annan kommun eller stadsdel. Så länge funktionsnedsättningen och behovet av insatsen kvarstår borde den inte få dras in, oavsett vilka missgynnande domar den allt mer verklighetsfrånvända förvaltningsdomstolsapparaten kommer fram till.

  Det finns tio LSS-insatser, men allt fokus hamnar på insatsen personlig assistans. Alla som kämpar för LSS, hjälp till att värna alla tio insatserna. Våra förvaltningsdomstolar, LSS-handläggare och ansvariga politiker på både lokal och nationell nivå måste förstå att ett avslag innebär att livet kraschar!

  Jag håller på att sammanställa en lista över domslut där personer med synnedsättning får rätt till ledsagarservice enligt LSS.
  Kammarrätten i Göteborg: Mål nr 5508-06, Mål nr 5510-06, Mål nr 556-2001, Mål nr: 1758-14
  Förvaltningsrätten i Göteborg: Mål nr: 5749-13
  Förvaltningsrätten i Malmö: Mål nr: 9205-15
  Länsrätten i Vänersborg: 2927-06
  De från förvaltnings- och länsrätten är inte vägledande, men då de berör gruppen personer med synnedsättning tar jag med dem ändå.
  Känner någon här till fler gynnande domslut får ni gärna fylla på listan.
  Även domar, där personer, oavsett funktionsnedsättning, anses tillhöra personkrets 3, trots att de inte behöver hjälp med ex. toalettbesök och andra så kallade grundläggande behov är av intresse. Jag har hittat dessa gynnande domslut, där det framgår vad som, i lagens mening, avses med betydande svårigheter och omfattande behov:
  Högsta förvaltningsdomstolen: RÅ 2009 ref.57. ”En funktionshindrad person kan omfattas av 1§3 LSS utan att för den skull uppfylla förutsättningarna för t.ex. insatsen personlig assistans medan däremot rätt till andra insatser enligt LSS kan föreligga t.ex. i form av ledsagarservice eller korttidsvistelse utanför hemmet.”
  RÅ 2001 ref. 33

  I Prop. 1992/93:159 sid. 169-171 framgår det att personer med grava synnedsättningar ska ingå i personkretsen samt övrigt om personkrets enligt LSS 1.3 §.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: