Kommentar om lagtrots

ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, vid Finansdepartementet, har släppt en rapport om kommunala beslutsfattares ansvar vid kommunalt lagtrots. De föreslår bland annat man ska utreda ett utvidgat straffrättsligt tjänstefelsansvar med tillhörande sanktionsmöjligheter. I praktiken skulle det innebära att ansvarig tjänsteman eller politiker skulle kunna straffas för ej verkställda beslut enligt LSS. För tillfället gäller sanktioner vid lagtrots kommunen som helhet och inte enskilda.

Det finns mycket intressant i rapporten från ESO. Bland annat att Sverige är unikt i Norden med att inte ha ett personligt straffrättsligt ansvar vid lag- och domstolstrots. Det framkommer även att Sverige är unikt även vad gäller att ha en problematik kring kommunalt lagtrots, trotsiga kommuner existerar i princip ej i andra nordiska länderna.

Man resonerar kring lagtrotsets motiv. En förklaring är att lagarna inte är anpassade till de kommunala förutsättningarna. Exempelvis är det förbjudet att ge stöd till enskilda näringsidkare, men det kan finnas skäl för en kommun att vid kriser eller andra tillfällen stödja en för kommunen viktig arbetsgivare. Inom LSS menar man att lagtrotset kan bero på att vissa kommuner försöker undkomma att betala för vissa LSS-insatser som man anser tar för mycket av budgeten. Så här beskriver man det i rapporten:

Mot bakgrund av ovanstående kan det vara frestande att ignorera ett lagakraftvunnet beslut om någon form av bistånd. Genom att inte verkställa beslut ”sparar” kommunen pengar som kan användas till andra insatser som kanske är mer populära och får väljarna nöjda.

Den ovan nämnda beskrivningen är en cynisk strategi och personligt straffrättsligt ansvar vore på sin plats. Det var ju för att undkomma myndigheters godtycke som LSS instiftades. Sen kan det ju finnas andra skäl som gör det svårt att verkställa beslut, som varken bygger på cynism eller godtycke. De strukturella problemen med att bygga nya bostäder är ju svårt att lasta en enskild individ för. Och det påverkar ju möjligheten att verkställa beslut om bostad med särskild service. Hur som helst är problematiken med lagtrots värd att uppmärksamma.

Ni hittar rapporten här: http://eso.expertgrupp.se/rapporter/kommunalt-trots/

Har också uppmärksammats i Dagens Omsorg

Social tagging: >

En kommentar till Kommentar om lagtrots

  1. Lennart Tehage skriver:

    Intressant rapport och intressanta förslag. Kanske kan detta påverka såväl handläggning som beslut enligt LSS och hindra vissa kommuners absoluta tolkningsföreträde och konsekvent skicka skicka överklaganden till Förvaltningsrätten.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: