Personlig assistans är en av tio insatser i LSS

LSS består av 10 olika individuella insatser för de personer som omfattas av lagen. En av dessa 10 insatser är personlig assistans. Men det är lätt att tro för de oinvigda när man läser och hör i media samt i uttalande och debattartiklar från berörda, att personlig assistans är synonymt med LSS. Till och med siffror som presenteras är ofta felaktigt angivna som om det gällde för hela LSS.

Orsaken är aktiva och duktiga lobbyister med egna funktionshinder och medlemmar i egna intressegrupper. De får dessutom god hjälp av resursstarka privata assistansbolag som lockas av att det finns stora pengar att hämta inom assistansen. Mer oroande är att de fått med sig politiker och journalister i sitt ensidiga budskap att LSS är personlig assistans.

Angående de siffror som florerar i olika versioner, vill jag börja med att beskriva vad som stod i LSS propositionen 1992/93:159 sid 159

Handikapputredningen har i sina kostnadsberäkningar uppskattat att drygt 100 000 personer kommer att vara berättigade att erhålla stöd och service enligt förslaget till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Som jag redan nämnt har många remissinstanser pekat på svårigheten att bedöma personkretsens storlek. Från primär- och landstingskommunalt håll har uttryckts oro för att storleken av personkretsen kan vara underskattad och att kostnaderna till följd av detta i verkligheten kommer att bli högre än vad som antagits.

Jag kan för egen del instämma i att det är förenat med betydande svårigheter att i detta skede bedöma omfattningen av den nya lagens personkrets. Samtidigt ser jag ingen anledning att nu göra andra antaganden än vad Handikapputredningen gjort på denna punkt. Det har inte under remissbehandlingen framkommit uppgifter som gör att det finns anledning att revidera Handikapputredningens uppskattningar. I de bedömningar om reformens kostnader som jag redovisar i det följande har jag därför utgått från de antaganden som Handikapputredningen gjort i fråga om personkretsens storlek.

 Jag bedömer att omkring 7 000 personer kommer att kunna erhålla assistansersättning under de första åren efter reformens ikraftträdande. Jag bedömer vidare att det genomsnittliga behovet av assistans per person och vecka inom denna krets uppgår till ca 40 timmar. Som jag tidigare nämnt beräknar jag att assistansersättningen vid reformens ikraftträdande som högst skall kunna uppgå till 170 kr/tim.

De siffror som idag är aktuella är att ca 80 000 personer har LSS insatser, dvs. något färre än ursprungsprognosen. Dock växer fortfarande gruppen något varje år och några grupper hamnade också utanför LSS pga. en striktare personkretsbedömning. Så prognosen var nog ganska korrekt.

Prognosen för personlig assistans på 7 000 som idag är drygt 19 000 var dock en kraftig prognosmiss. Likaså även timkostnaden på 170 kr som uppräknat med inflation skulle vara 210 kr idag, men är 275 kr. Även antalet timmar per person underskattades, de prognoserade 40 har blivit 126 timmar per vecka. Kostnaden för personlig assistans är idag ca 26 miljarder vilket utgör 46 % av hela LSS-kostnaden.

Så naturligtvis har även kostnadsutvecklingen medverkat till att personlig assistans kommit i särskilt fokus.

Fortfarande berör dock insatser som Daglig verksamhet och Bostad med särskild service fler personer än de som har personlig assistans. Dessa insatser liksom övriga 7 får inte glömmas bort i debatten. De 19 tusen som har assistans får inte överskugga de drygt 60 tusen med de övriga LSS insatserna!

Social tagging: >

4 Responses to Personlig assistans är en av tio insatser i LSS

 1. Karl-Olov Nordin skriver:

  Jo jag förstår detta nu då. Mvh:Karl-Olov Nordin

 2. Britt-Inger Halvorsen skriver:

  Tack Harald.
  Var och en av de 10 insatserna i LSS är lika viktiga ofta i olika skeden (tider) i livet.

 3. Harald skriver:

  När vi är på gång att slå hål på media myter så tar jag några till:

  Den s.k. ”övervältringen” av personlig assistans från Försäkringskassan till kommuner som har skrivits om i media under drygt ett år och som skulle ha skett pga. nya riktlinjer från 2008, har inte märks särskilt tydligt i den officiella statistiken – ungefär lika många har haft sin personliga assistans från kommunen de senaste 10 åren, runt 3900 personer.

  Antal personer med assistansersättning var på topp 15,7 tusen 2009 för att sedan minska något till 2012, 15,4 tusen. Antalet timmar per person har däremot under samma period ökat men med bara runt ca en timme per dag. Timkostnaden (schablonbeloppet) har under samma tid ökat med 8 % vilket är dubbelt mot inflationen (speglar att löneavtalen är högre än inflationen).

  Varken ”galopperande kostnad” eller ”övervältring” stämmer alltså!

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: