Kommunerna måste respektera lagen.

Uttalande från HSO ordförandemöte 2 december

Handikappförbunden kräver fem kraftfulla åtgärder

Handikappförbunden tog med bestörtning del av programmet Kalla fakta den 10 november, som avslöjade att många av landets kommuner anlitar en konsult för att utbilda kommunala tjänstemän i hur LSS-insatser kan begränsas. En rad kommuner anlitar också samma företag för att överklaga enskilda ärenden till den sökandes nackdel.

Programmet bekräftade vad vi misstänkt. Många av förbundens medlemmar har under en längre tid känt av denna inhumana människosyn. De vittnar om hur kommunen blivit en motpart att slåss emot för att få sina rättigheter tillgodosedda, istället för att vara den stödjande, ansvarstagande part som ger de stödinsatser som lagstiftningen ska garantera.

Så här står det i förarbetena till lagen:

”Det övergripande målet för LSS är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra i sin ålder, trots funktionshindret. Syftet är alltså att åstadkomma jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Genom insatserna ska man förebygga och minska följderna av funktionshindret. Insatser ska grundas på behov som den enskilde själv finner angelägna att få tillgodosedda för att kunna leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt, så likt ett liv som andra personer utan funktionshinder i samma ålder i sin omgivning.”

För den som till exempel är i behov av personlig assistans, är stödinsatsen helt avgörande för möjligheten att kunna leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt. Det är heller ingen omöjlig uppgift att bedöma hur mycket personlig assistans som en enskild individ behöver för att kunna leva ett liv, så likt som andra personer utan funktionshinder i samma ålder i sin omgivning. Det krävs däremot handläggare med djup kunskap om olika funktionsnedsättningar och rimliga arbetsförutsättningar att kunna göra varje individuell behovsbedömning på ett professionellt och rättssäkert sätt. Inget behovsbedömningsinstrument kan ersätta detta.

Även andra stödinsatser som ingår i LSS är på samma sätt helt avgörande för den enskildes möjligheter att kunna leva självständigt och oberoende. Insatser såsom ledsagning, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet, rådgivning och annat personligt stöd är exempel på lika viktiga insatser som är helt livsnödvändiga för att klara den dagliga livsföringen. Utan dessa insatser skulle många med stora funktionsnedsättningar vara dömda till livslång isolering i hemmet eller något institutionsboende och många familjer skulle gå under.

LSS är en rättighetslag, vars insatser inte kan ersättas av andra stödinsatser. Sverige är ett av världens rikaste länder och har självklart råd – likaväl idag som då LSS infördes – att skydda de medborgare som har störst behov av stöd.

Det lagtrots och det bristande ansvar som flera aktörer under en längre tid visat, måste få ett slut. Handikappförbunden kräver ett samlat ansvarstagande så att intentionerna med LSS återupprättas och värnas. Bollande av ansvar mellan stat och kommuner som gör att enskilda kommer i kläm, är ovärdigt. Att anlita konsulter för att utbilda handläggare i konsten att ge avslag, eller att anlita desamma för att driva rättsfall i syfte att krympa det egna ansvaret till det minimala, är ovärdigt.

Handikappförbunden efterlyser därför fem kraftfulla åtgärder som vi ser som nödvändiga för att återupprätta LSS och dess intentioner:

  1. Riksdagen måste förtydliga LSS § 9a, som beskriver de grundläggande behoven för personlig assistans, så att intentionerna i reformen säkerställs.
  2. Regeringen måste skärpa sanktionerna mot enskilda kommuner som inte följer lagen eller på andra sätt förhalar eller försvårar att lagstadgade insatser ges till den som har rätt till dem.
  3. Försäkringskassan måste säkerställa att myndighetens handläggare har tillräcklig kompetens och tillräckligt goda arbetsvillkor för att kunna göra en professionell och rättssäker behovsbedömning i varje enskilt fall.
  4. En möjlighet för den enskilde att få rättshjälp vid förvaltningsmål måste införas.
  5. SKL:s politiska ledning måste tydligt ta avstånd från de värderingar som återspeglas i Kalla Faktas program och på allvar visa att Sveriges kommuner är värdiga att ta det ansvar som sedan 20 år vilar på dem.

Handikappförbundens Ordförandemöte den 2 december 2013 genom

Ingrid Burman, Ordförande

 

Mina kommentarer:

Pkt 1: Troligtvis fler insatser än § 9a som behöver förtydligas. Till och med domstolarna, har vi visat i våra rapporter, har svårt att förstå?

Pkt 2 och pkt 5: Lagstiftaren och en enig riksdag tog beslut om LSS 1993. De förutsatte naturligtvis, som vi medborgare, att kommuner och SKL skall följa lagen och även dess övergripande intentioner. Att de inte gör det är förskräckande! Sanktioner måste vara personliga. Kollektiv bestraffning av kommunen (= alla innevånare) även om beloppen höjs fungerar inte.

Pkt 3: Att ha rätt kompetens gäller alla handläggare, både hos FK och i kommunerna.

Pkt 4: Har vi skrivit om i Föräldrakraft nyligen och tidigare inlägg här på bloggen.

Social tagging: >

En kommentar till Kommunerna måste respektera lagen.

  1. Karl-Olov Nordin skriver:

    Ja detta håller jag med dom att Kommunerna måste Tänka på Lagen , då detta gäller LSS med mera..

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: