LSS problem är attityder!

LSS problem är inte otydlighet eller kostnad utan attityder!

LSS är en pluslag för ett fåtal funktionshindrade som det sades i propositionen till lagen ”behöver mer för att få lika”, dvs. våra socialtjänstlagar räckte inte till för att dessa skulle få goda levnadsvillkor. Lagen är mycket individorienterad och inte kollektiv samt innehåller specifika insatser för en utvald grupp. Målet är att kompensera för personkretsens funktionshinder så att de skall kunna leva ett liv så likt alla andras som är möjligt, bara begränsat av deras funktionshinder men inte av andra yttre resurser.

Jag tror och hoppas att ingen av oss egentligen missunnar dem den hjälpen de får via LSS?

Kostnaden för LSS per innevånare i varje kommun via utjämningssystemet är runt 11 kronor per dag, dvs. 1/3 kaffe latte!

Det finns inget otydligt i lagen om den läses med lagen intentioner som övergripande vägledning och med en förståelse för att den är individorienterad. Den är en pluslag så det är helt fel att prata om SoL och/eller FN Konventionen som någon sorts ersättare. Alla dessa lagar gäller för de personer som omfattas av LSS.

Det finns inga otydligheter i LSS paragrafer 5,6 och 7:

5 § Verksamheten enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som avses i 1§. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

6 § Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs för att ge ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges.

7§ Personer som avses i 1§ har rätt till insatser i form av stöd och service enligt 9§1-9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om detta inte tillgodoses på annat sätt. Personer som avses i 1§ 1 och 2 har under samma förutsättningar även rätt till insatser enligt 9§10.

Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv.

 Vid bedömning av om den enskilda har behov av insatsen i sin livsföring måste jämförelse göras med den livsföring som kan anses vara normalt för personer i samma ålder.

Den debatt som pågår igen i media, om att kommuner inte har råd, om att FK övervältrar kostnad, om att LSS skall avvecklas eller skrivas om – handlar mer om våra attityder i samhället som ändrats sedan slutet av 1980-talet när lagen formades.

Som en pappa skrev i en insändare i DN nyligen:

”Vi behöver inte mer pengar i plånboken eller ROT-bidrag som ökar villans värde. Vi, liksom många familjer i var situation, vill mycket hellre att våra barns lagstadgade behov blir tillgodosedda. Utan kamp.”

Jag tror inte att de flesta av oss ser detta samband mellan skattelättnader och nedrustning av vår välfärd, som denna pappa. Men den finns naturligtvis. Attityden att ”LSS är för dyrt” visar på detta.

Jag skrev i ett tidigare inlägg Hur påverkas attityder våra beslut” :

Inga beslut är helt objektiva. Ett beslut grundas på de objektiva regler som finns (juridik/allmänna värderingar) men påverkas av vad vi tycker (attityder) och detta tillsammans bestämmer hur vi gör (agerar/beslutar).

Skillnaden mellan värdering och attityd är att en värdering är vår synpunkt om vad som är rätt och fel eller vad som är viktigt, medan attityd är vår medvetna eller omedvetna uppfattning om något, som oftast baseras på våra tidigare erfarenheter. Fördomar är en typ av attityder där vi övertagit färdiga åsikter och inställningar om en viss sak, företeelse, folkgrupp eller person. Dessa åsikter är ofta starkt negativt färgade, men även onyanserat positiva fördomar förekommer.

Det tål att upprepas i den pågående debatten!

Social tagging: >

3 Responses to LSS problem är attityder!

  1. Willy Engebrethsen skriver:

    Bra formulerat, som vanligt! Tack för dina inlägg!

  2. Helena skriver:

    Superbra! Var hittar du siffrorna? Det är väldigt belysande. Funderar själv på att skriva en insändare.

  3. Ann-Charlotte Granström skriver:

    Mycket bra skrivet! Frågan är hur vi ska kunna påverka attityderna?

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: