Vad är Förvaltningsbesvär?

Vid ett förvaltningsbesvär är det inte bara lagligheten utan även lämpligheten i det överklagade beslutet som prövas. Rätt att överklaga med förvaltningsbesvär har endast den som beslutet angår, om det gått honom eller henne emot och beslutet kan överklagas.
Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen samt i olika speciallagstiftningar, ex socialtjänstlag, plan- och bygglag m fl. lagar. Av speciallagarna framgår vilka beslut som är överklagningsbara.

I de beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är beslutsfattaren skyldig att upplysa den beslutet rör om hur beslutet överklagas. Detta kallas besvärshänvisning. Av besvärshänvisningen skall framgå hur man överklagar och vart man skall skicka sitt överklagande.

Besvärstiden för ett förvaltningsbesvär är tre veckor och räknas från det datum då klagande fick del av beslutet.

Social tagging:

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: