Vad är SIP?

SIP står för samordnad individuell plan. Det brukar den plan kallas som det finns särskilda bestämmelser om i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL och 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL.

Alla som behöver insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan få en samordnad individuell plan, om det behövs en plan för att behoven ska kunna tillgodoses.
Den enskilda personen måste alltid ge sitt samtyckte till att få en samordnad individuell plan. Samtycket kan ges på olika sätt och det finns inget krav på en viss form av samtycke. Däremot behöver inte personen själv begära en samordnad individuell plan.

I den samordnade individuella planen ska det framgå:

• vilka insatser som behövs
• vilka insatser som kommunen ska svara för
• vilka insatser som landstinget ska svara för
• vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen
• om det är kommunen eller landstinget som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

I lagens förarbeten står det att kommunen och landstinget har långtgående skyldigheter att upprätta  en samordnad individuell plan. Därför ska den som begär en samordnad individuell plan som regel få det.
När det är möjligt ska en samordnad individuell plan upprättas tillsammans med den enskilda personen. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen om det är lämpligt och den enskilda personen inte motsätter sig det.

När det gäller barn behöver ofta vårdnadshavaren ges möjlighet att delta i såväl planering som möten. Barnet kan också delta beroende på ålder och mognad.

Kommunen och landsting ska ta initiativ till att upprätta en samordnad individuell plan om de bedömer att en sådan plan behövs för att en person ska få sina behov tillgodosedda. Andra aktörer kan föreslå att en samordnad individuell plan upprättas samt delta i arbetet med planen.

Vad är det för skillnad på en samordnad individuell plan och en genomförandeplan?
En samordnad individuell plan handlar om ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården när en person har behov av insatser från båda, det vill säga vem som ska göra vad.
En genomförandeplan handlar om hur en viss insats ska genomföras i praktiken. Det gäller även för andra planer, till exempel vårdplan, rehabiliteringsplan och utvecklingsplan.

Mer information om samordnad individuell plan finns hos Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Observera att SIP inte är lika med Individuell plan enligt LSS och ersätter inte denna.

En kommentar till Vad är SIP?

  1. Maria Holmberg skriver:

    Bra Harald att du tar upp SIP. Den används alldeles för lite. Kunskapen om SIP är ganska låg. Ska på mitt första SIP möte 10 april. En absolut nödvändighet när hälsocentral, habb, sjukhus och kommunens rehab samtliga är involverade. Det är en stor röra med uppenbara risker för misstag. Nytt bälte till el rullen t ex hamnade mellan stolarna. Tror att man som anhörig behöver 1 kontaktperson. Helt orimligt att hantera situationen med åldrande person med utvecklingsstörning, multisjuk och låg kompetens hos boendets personal.
    Maria Holmberg

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: