Varför jagas just LSS-personer

Jag vill påstå att det är precis som i alla mobbing – de som utsätts är de svaga som inte kan försvara sig!

I många år nu har det pågått en desinformationskampanj i media att just LSS är dyrt. Självklart kan jag som matematiker inse att personer som inte kan jobba är dyra, precis som personer med svåra sjukdomar, som kräver inte bara kvalificerad sjukvård utan även dyra läkemedel.

Men vad vill de som klagar? Införa ättestupan eller låta sjuka dö om de är dyra? För de vill väl inte som nazisterna under andra värdskriget som gav funktionsnedsatta ”dödshjälp” för att de just var för dyra och att partiet tyckte att de var för svaga för att ha rätt att leva! Men även i Sverige satte vi svagsinta i stora institutioner där de dog i förtid.

Jag undrar om man någonsin funderat på att det kan vara jag eller någon av mina närmaste som drabbas av svåra funktionsnedsättningar?

När de som baktalar LSS gör kalkyler ser jag som matematiker, att de glömmer att det finns intäkter när över hundra tusen sysselsätts som personal, så att nettokostnader är betydligt mer blygsamma.  De glömmer också att fördelningssystemet gör att det som kostar fördelas relativt solidariskt över alla kommuner efter antal innevånare. Så när en enskild kommun säger. att de inte klarar de höga kostnaderna, är det desinformation.

Vanligt folk (om de finns) förstår inte de stora tal som blir följden av att man räknar samman alla bruttokostnader för LSS i hela landet, då våra individuella referensramar är vår egen privata ekonomi. Just detta utnyttjar de personer i media som vill angripa LSS-gruppen. Sitter du i riksmedia är du dessutom oantastlig. Är du chef i en kommun så tror de flesta innevånare att du gör ditt bästa för att alla medborgare ska ha ett så gott liv som möjligt. Det är ju ditt jobb.

Denna jakt på personer som ingår i LSS-gruppen är etiskt oförsvarbar oavsett vem som är jägaren. Offren kan inte försvara sig.

LSS var den lag som tillkom just för att vissa medborgare ”behöver mer för att få lika”. Våra andra lagar räckte inte för att ge dessa personer ett värdigt liv.

Jag avslutar med några tänkvärda citat från LSS-propositionen:                

Som jag nyss påpekade har människor med allvarliga funktionshinder sämre livsvillkor än de flesta andra. Deras livsvillkor måste alltid jämföras med villkoren för dem som inte är handikappade. Det är också motivet för att nu genomföra en lag om individinriktade rättigheter.

Ingen människa är mer värd än någon annan. En ovillkorlig rätt till respekt för människovärdet förändras inte av grad eller art av funktionsnedsättning. Den människa som har ett svårt handikapp får aldrig betraktas som ”föremål för åtgärder”, utan skall ses som en individ med rättigheter.

Människor med omfattande funktionshinder saknar ofta mycket av det som är självklart för andra människor i det dagliga livet. Bl.a. Handikapputredningen har konstaterat att det kvarstår betydande klyftor på olika områden mellan människor med funktionshinder och andra människor.

Den pågående utvecklingen mot att överföra ansvaret för offentliga verksamheter från central till lokal nivå och att uppgifter i vissa kommuner hänskjuts till lokala nämnder, kan gagna möjligheterna till en lokal anpassning av olika verksamheter. Utvecklingen har emellertid också visat sig leda till olikheter i kvaliteten på bl.a. stöd och service till personer med funktionshinder. Förutsättningarna vad gäller kompetens och resurser, liksom ambitionerna på handikappområdet, har visat sig variera kraftigt mellan kommuner och i vissa fall mellan lokala nämnder. Enligt min mening kan lagstiftningen på handikappområdet spela en viktig roll för att i ett allt mer decentraliserat samhälle åstadkomma jämlika levnadsvillkor.

Målet för verksamheten enligt den nya Jagen bör vara att människor med omfattande funktionshinder skall kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra människors som möjligt och i gemenskap med andra människor. Insatserna skall vara så utformade att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv och att delta aktivt i samhällslivet.

Bra skrivet i lagens förarbete – men det funkar dåligt när ingen makthavare bryr sig!             

Social tagging:

17 Responses to Varför jagas just LSS-personer

 1. Liselotte Eriksson Tryggvesson skriver:

  Bra skrivet för att Lss även ger skatteintäkter från de (många)som arbetar med assistans det liksom ”glöms” bort i sammanhanget…

  • Harald skriver:

   Ja, det är många som jobbar som assistenter, men kanske lika många jobbar i boenden och på Daglig verksamhet m.fl. av de andra insatserna i LSS.

 2. Yvonne Malmgren skriver:

  I går pratade jag med en pappa vars vuxna barn har insatser enligt LSS. Daglig verksamhet och boende med stöd. Vi konstaterade att de flesta förknippar LSS med en insats personlig assistans. Folk i allmänhet upplever att det förekommer fusk och att det är dyrt. Hela LSS-lagstiftningen har generaliseras i samhället till en insats.
  När LSS kom var personlig assistans något unikt. Helt plötsligt kom en lagreglerad insats som skulle ge den enskilde förlängda armar och ben i sin vardag. När åtstramningarna kom och fuskdebatten drog igång. Fylldes tidningar med artiklar. När olika ledare skrev/skriver om LSS är det bara en insats som fokus är på. Det man skulle behöva göra är att lyfta fram de andra insatserna och få politiker och även media att förstå innebörden och skillnaden.
  Det finns fler insatser i lagen som ger vissa människor bättre förutsättningar att få leva ett liv som andra. Vill säga om myndigheten lever upp till lagens intentioner. Att den enskilde får tillgång till rätt verktyg(insatser med kvalitet) för att kunna leva ett självständigt liv i gemenskap med andra i samhället.

  • Yvonne Malmgren skriver:

   Tillägg,
   Den 3/12 i Kalmar kommer det att genomföras en manifestation över hela LSS-lagstiftningen( Om polisen ger tillstånd). Har svårt att tro att dem nekar tillstånd.

   Vi fortsätter vårt arbete efter bästa förmåga att så frön och göra våra röster hörda och företräda de personer som inte kan försvara sig.

 3. Thomas Juneborg skriver:

  Funktionsrätts rörelsen ska och måste vara partipolitiskt neutrala i sett arbete. För egen del är det dock omöjligt att bortse från vänster-höger dimensionen om vi ska förstå vad som händer.

  Under LSS tid har det både i Sverige och resten av västvärlden skett en enorm omfördelning av rikedomar/ekonomiska resurser. Skatterna på höga löner har sänkts rejält (maxlönerna har dessutom stigit mycket brant men bromsat upp för ”vanligt folk”) liksom skatten på alla former av ägande av ekonomiska tillgångar (aktier, bankkonton fastigheter, arv etcetera). De enorma belopp som stannat kvar i privat ägo har till största delen hamnat hos miljonärer och miljardärer. Samtidigt har det skett stora besparingar inom välfärden generellt.

  Parallellt med detta har det växt fram en otäck syn på ”svaghet”, det har blivit allt fulare att inte klara av att stå på egna ben utan hjälp från samhället. I svensk politik manifesteras detta framförallt av det som kallas ”arbetslinjen” som numer omhuldas av både de forna allianspartierna och socialdemokraterna. Det måste löna sig och arbeta… Det ensidiga fokuset på s.k. ”arbetslinjen” menar jag är förödande för alla som berörs av LSS Många i gruppen KAN INTE JOBBA och blir då en dubbel ”belastning” i besparingshökarnas ögon och de finns både i finansdepartementet och ute i kommunerna. Dessa personer behöver ju hjälp både med att klara sig själva och ekonomisk hjälp – det vill vi inte betala för…

  Som jag ser det MÅSTE vi komma ifrån det ensidiga fokuset på arbetslinjen. Alla humanistiska politiker (några finns det ändå på högsta nivå) måste inse att även personer som behöver hjälp från samhället och som dessutom ofta INTE KAN JOBBA har rätt till åtminstone hyffsad ekonomisk standard.

  Som assistansberättigad känner jag mig bara (tillsammans med alla andra med PA )som en irriterande siffra i statsbudgeten som finansministern helst vill betala NOLL kr för. Många som är beroende av de kommunala LSS insatserna känner säkert likadant inför hemkommunens syn.

  • Harald skriver:

   Bra Thomas!
   Visst ska vi vara partipolitiskt neutrala – men inte vara tysta av det skälet. Tillsaken hör dock att ingen partiledning satsar på välfärd för se utsatta. Lägre skatt för pensionärer går bra, av det enkla skälet att de just nu är en fjärdedel av alla röstberättigade. Lägre skatt till personer som har hamnat i fattigdom av det enda skälet att de har svåra funktionsnedsättningar och på grund av det inte kan jobba är inte på enda partilednings agenda. Liberalerna har historiskt varit minst dåliga, men för vår grupp valde de fel partiledare.
   Roten till fattigdomen för vår grupp är dels jobbskatteavdragen och ett index för sjukersättning som pga. låg o negativ ränta inte hängt med andras löner eller de viktigaste kostnaderna för vår grupp som mat och hyra. När sedan ansvarig regering inte vill korrigera bostadstillägget så det täcker de nya dyra hyrorna i LSS-bostäder så går tåget mot försörjningsstöd.
   Det rimmar dåligt mot vad både LSS lovar och vad Funktionsrättskonventionen kräver – dvs. det är faktiskt lagbrott!
   Men vad hjälper det att vi här på Reclaim säger det?

  • Yvonne Malmgren skriver:

   Thomas bra skrivet,
   2010 kom Socialstyrelsen med rapporten ”Alltjämt orättvist” namnet på titeln talar sitt tydliga språk. En rapport som jag kallar för alltjämt förnedring.Rapporten handlade om levnadsförhållanden för vuxna personer med funktionsnedsättning som hade insatser enligt Socialtjänstlagen eller LSS.
   Under livsområdet ekonomi kan man läsa följande:
   Undersökningsgruppens ekonomiska situation är sämre än för befolkningen i övrigt.
   Detta förklaras till stor del att många har sjuk-eller aktivitetsersättning eller ekonomiskt bistånd som inkomstkälla. Personer med insatser enligt Sol och LSS skiljer sig åt när det gäller ekonomiskt bistånd. Det är ovanligt att personer med insatser enligt LSS har ekonomiskt bistånd och det är till och med ovanligare än i totalbefolkningen. Socialstyrelsens motivering 2010 var att detta beror sannolikt på att kommunerna inte får ta ut mer i avgifter än att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov(så kallat förbehållsbelopp). Det kan också beror på att anhöriga bidrar ekonomiskt i väsentlig utsträckning. Jag tror på det senare.
   Den här rapporten som tog upp alla livsområden fick socialdepartementet på sitt bord i juni 2010. För snart tio år sedan. Ett uppdrag som socialstyrelsen fick av dåvarande regering. Och hela rapporten hamnade i en skrivbordslåda. En skam i svensk välfärdspolitik.
   Jag instämmer med Harald, oavsett partifärg så finns inte dessa frågor på agendan.

   • Yvonne Malmgren skriver:

    Rapporten heter ”Alltjämt ojämlikt” Levnadsförhållanden för vissa personer med funktionsnedsättning

 4. Haakan Mukka skriver:

  Mycket bra skrivet

 5. cecilia skriver:

  Bra skrivet! Som du säger borde det alltid vägas in vad LSS också ger i form av intäkter – jobb och skatter.
  Så sent som i morse bidrog en ledarskribent i SvD till att hamra in ”assistansfusk” i folks medvetanden och förfasa sig över miljardkostnader utan att vare sig relatera till rättigheter för en grupp som redan har de svårt eller till helheten när det gäller ekonomi. Så sopas banan för att det ska bli lättare att skärpa villkoren och förtränga vad som stod i förarbetet till LSS.

 6. Håkan Mukka skriver:

  Ni är fantastiska människor som engagerar er som ni gör, tänk om det fanns fler som läser och förstår vad ni vill säga innan det är försent med alla orättvisor

 7. Yvonne Malmgren skriver:

  Vi har en rättighetslag i Sverige som vi måste värna om.
  Däremot blir jag så förb….. över att vi måste förlita oss på dem olika partierna för att nån ska kanske lyssna på oss över det som pågår i Sverige. Rättighetslagen finns och ska finnas för allas lika värde i samhället. Själv är jag vid 60+ frisk enligt dem lärda. Har kunnat donera en njure till en närstående. Men så ser inte livet ut för alla. Och det gör mig beklämd och ledsen över att vi 2019 måste göra våra röster hörda på huruvida något parti lyfter upp frågor på sin agenda eller inte. Detta är inte värdigt Sverige.
  Jag kommer att fortsätta så frön !!!!

 8. Ingrid Renberg skriver:

  Jättebra skrivet. Bra att du tar upp att det faktiskt skapas jobb kring LSS som ger intäkter till staten, det glöms lätt bort och det verkar som att alla bara ser en kostnad tyvärr.
  Får man dela ditt inlägg på facebook? Tycker att fler ”vanliga” borde få ta del av dina kloka ord.

 9. Kjell Winberg skriver:

  Tack! alla ni som orkar. Själv har jag (85 år) nog av att hjälpa min gravt funktionsnedsatte son. Av 16 uttagna till anställningsintervju tackade flertalet nej till tjänsten som PA på grund av för låg lön. Schablonbeloppets höjning har de fyra sista regeringarna fattat beslut. Det sista gäller till 2022.

 10. Christer Pettersson skriver:

  Tyvärr,sker heller ingen utveckling av befintliga LSS verksamheter,vilket är förståeligt ur företagens perspektiv stryper personalantalet tjänar man mer, annars vet jag inte hur deras resultat kan bli bättre och bättre år från år. Jag ser heller inga uppföljningar längre hur vi som anhöriga ser omvårdnaden.
  Det är är tur att vi har fått en riktig eldsjäl i toppen av FUB, tack Harald för ditt outtröttliga arbete.

  • Yvonne Malmgren skriver:

   Håller med,tur att FUB har Harald. Står upp i motvind mot alla myndigheter. Han gör det med bravur, lättläst för hos alla med sin LSS-skola och hans engagemang är fantastiskt. Om fler politiker hade läst LSS-skolan och ReclaimLSS så skulle polletten hamna på rätt plats.
   Och Harald håll ut! Vi är många som ger en stor eloge till dig.

 11. Yvonne Malmgren skriver:

  Man blir så ledsen och beklämd !
  Lyssnade på P4 Kronoberg:
  Enligt en anmälan är flera omsorgstagare på ett kommunalt LSS-boende i Växjö rädda för personalen, de blir dåligt bemötta och får inte den hjälp de behöver och har rätt till.
  I en flera sidor lång lex Sarah-anmälan larmar en sköterska och ger exempel på hur omsorgstagarna blir illa behandlade av personal. Hon berättar att omsorgstagare gråter, har ångest och har bett henne om hjälp för att göra något åt situationen på LSS-boendet.
  Hon skriver också att kommunen känt till länge att det finns brister, men inte gjort något åt det.
  Rizana Mustedanagic, avdelningschef på förvaltningen arbete och välfärd säger att man tar anmälan på stort allvar och ska utreda vad som stämmer och inte. I nuläget är hon osäker, säger hon.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: