Handlingsplan för LSS förbättringar

Kompetens måste bli bättre hos politiker, jurister i FR samt ansvariga i kommunerna.

Dels är det den bristande kompetensen som finns bland de som skall svara för att LSS genomförs som lagen var tänkt 1993. Det är en utmärkt lag om den följs, att man orkar läsa den utmärkta propositionen som faktiskt är tydlig med hur lagen skall tolkas!

Problemet är att lagen inte tolkas rätt eller att den med ursäkten att den kostar för mycket medvetet inte följs.

LSS är i praktiken inte den rättighetslag som den skall vara. För att den skall återta detta krävs att rättshjälp tillförs i LSS, som för övrigt 1989 års Handikapputredningen föreslog.

I ett antal rapporter har FUB i Stockholms län visat att kompetensen hos FR är bristfällig avseende LSS. Den enskilde förlorar 9 av 10 mål i FR och med det stora mörkertalet att den enskilde inte orkar driva sin rätt med en kommun med överlägsna resurser så är det troligtvis i mycket få fall den enskilde får rätt. Det är statistiskt en omöjlighet att detta skulle var ok! Det som händer är att domstolen litar på kommunens jurister eller SKL trots att de är part i målen. Kommunen har upptäckt detta och driver allt fler LSS-beslut medvetet till FR. Det har gått så långt att jag rekommenderar enskilda att inte gå till domstol utan söka om, söka om osv. Och att ge sig på chefer samt ansvariga politiker, kräva träffar etc.

Vi måste få stopp på de felaktiga påståenden som sprids i media!

Det uppenbara felet som just nu faktiskt börjar diskuteras är att fusket i assistansersättningen skulle vara stort. Verkligheten är att det inte är större än i alla andra bidrags och förmånssystem!

Ett annat påstående som sprids är att alternativet till personlig assistans är institution! Då menar man att en gruppbostad är en institution, vilket naturligtvis är fel. Fler brukare har denna insats i LSS och de flesta är nog hyfsat nöjda. Tyvärr har dock kommunerna i det media mörker som uppstår i att LSS-debatten numera bara handlar om personlig assistans, kunnat kraftigt försämra insatsen boende med särskild service som innefattar gruppbostad samt servicebostad. Man bygger allt större boenden och samlokaliserar dessa trots de rekommendationer som Socialstyrelsen gett ut. Privatiseringen av boende har lett till minskad personaltäthet och minskad kompetens. Tyvärr är det ett faktum! Naturligtvis finns även bra boenden som är privata. Liksom att det finns dåliga kommunala. Om gruppbostaden blir dålig vill naturligtvis ingen bo där utan alla söker personlig assistans. Vi måste driva kvalitetskraven för gruppbostad lika tydligt som vi driver rätten till assistans. Fler skulle kunna bo i gruppbostad om kommunerna skärper sig!

Gruppens dåliga ekonomi måste uppmärksammas mer! Rapporten från FUB som heter ”Fångad i fattigdom” borde alla läsa som värnar LSS-gruppen.

När vi pratar ekonomiska villkor för LSS-gruppen i våra rapporter som ”Fångad i fattigdom” så gäller risken för livslång fattigdom inte alla i LSS-gruppen, utan i huvudsak personer i personkrets 1 (utvecklingsstörning och/eller autism) som bor i grupp- eller servicebostad.

62 tusen av totalt 71 tusen personer med LSS från kommunen tillhör personkrets 1
Av dessa är 20 tusen under 23 år
Av de 42 tusen som är vuxna har 3 tusen personlig assistans
Av kvarvarande 39 tusen har 24 tusen LSS-boende
Kvarvarande 15 tusen bor antingen hos anhöriga eller i egen bostad
3 tusen från övriga personkretsar har LSS-boende

27 tusen har således LSS-boende och det är dessa vi fokuserat på i våra rapporter om ekonomiska svårigheter. Hur många personer med eget boende i övriga LSS-gruppen som har hög hyra har vi ingen statistik på. En rimlig försiktig uppskattning är att det rör sig om totalt 30 tusen personer med dessa inräknade. Av en möjlig total på 47 tusen personer.

Inkomsten för LSS-personer i vår utvalda grupp, de som inte kan/får arbeta, vilket är de flesta i personkrets 1, består av aktivitets- eller sjukersättning. Från 65 år är det garantipension som för alla andra som inte har arbetat till sig en högre pension.

Exempel på inkomst vid 24 år är 8400 sek/månad, vid 30+ är den 9147 samt vid garantipension 7952.
Inkomsten följer prisbasbeloppet, vilket har inneburit en svag utveckling med en höjning på + 11,5 % på 10 år, dvs. med endast 1,15 % per år i snitt. Det kan jämföras med löntagarnas lön som på samma tid ökat med 33 %.
Inkomstökningen för LSS-gruppen med aktivitets- eller sjukersättning har således bara varit en tredjedel mot löneinkomsterna för löntagare.

De två största utgifterna för vår utvalda LSS-grupp är hyra och mat.

Boendekostnaden i det äldre beståndet, det som fanns redan för 10 år sedan, har ökat något mer än prisbasbeloppet, med 12 %. Boendet i nyproducerade bostäder har däremot rusat i höjden. En nyproducerat lägenhet i Storstockholm har t.ex. ökat med 83 % på 10 år! Självklart har detta blivit ett av de största ekonomiska sänkena för vår grupp. Speciellt som taket i bostadstillägget har legat still sedan 2007 på max 5000 sek. Högsta ersättning har ändrats en gång från 91 % till 93 % av 5000. Förra året ökade det till 95 %. Detta täcker naturligtvis inte dagens hyror i storstäderna för relativt nybyggda bostäder. Detta leder till ett kraftigt underskott i den enskildes budget, som måste täckas av anhöriga alternativt av försörjningsstöd. Vissa få kommuner har återinfört KBH (Kommunalt bostadstillägg för handikappade). 19 § i LSS om tillräckliga inkomster kvar för övriga nödvändiga utgifter när hyran är betald är satt ur spel.

Den andra stora utgiften som är matkostnader har ökat med 24 % på 10 årsperioden, dvs. med mer än dubbelt mot inkomsten. Detta drabbar naturligtvis alla med aktivitets- eller sjukersättning.

Skatten är ett extra problem då personer med aktivitets- eller sjukersättning (förtidspensionärer) betalar mer skatt än löntagare och ålderspensionärer vid den aktuelle inkomsten.

Skatt på en inkomst 8900 sek
År Löntagare Ålderspensionär Förtidspensionär
2008 1387 1863 1863
2013 1164 1355 1843
2017 1116 1056 1843

Ålderspensionär vs. löntagare har således utvecklats från +34 % till -5 %
Förtidspens. vs. löntagare har således utvecklats från +34 % till +65 %
Förtidspens. vs. ålderspens. har således utvecklats från 0 % till +75 %

Nu är det hög tid för en kompensation för gruppen med aktivitets- eller sjukersättning, att få samma skatt som ålderspensionärer. Dessutom vill vi ha samma villkor för bostadstillägg som ålderspensionärer för LSS-gruppen, speciellt som en höjning av taket verkar vara på gång.
En person som är fattig kan aldrig ha goda levnadsvillkor! På så sätt tangerar detta med ekonomi LSS!

Tillägg 2017-09-21

De förbättringar som annonserats i budgetpropositionen för 2018 är att skatten skall sänkas med 130 kr per månad, att sjukersättningen vid 30+ i juli 2018 skall öka med 300 kr brutto per månad. Samt att taket i bostadstillägget höjs till 5600 kronor och att tillägget skall kunna bli max 5220 kronor, 340 kronor mindre än för ålderspensionärer. Brutto blir det ”hela” ca 840 kronor  mer i plånboken, varav lön minus skatt utgör ca 370 kronor! Det innebär kanske att just år 2018 så får gruppen ungefär samma löneökning i procent som löntagare men att de fortfarande har nära 600 kronor mindre i skatt per månad vid samma låga inkomst. Skillnaden i skatt mot ålderspensionär minskar men blir fortfarande 660 kronor per månad. Det är förvånande att inte vår grupp ”förtidspensionärer” inte fick samma skatt som ålderspensionärerna!
Vi kan dock konstatera precis som ålderspensionärerna att taket på bostadstillägget inte klarar av de hyror som just nu är på nya gruppbostäder framförallt i storstäderna. Det innebär således fortsatt underskott i den privata budgeten för många i gruppen varje månad som får täckas av föräldrar eller av socialbidrag (försörjningsstöd).

Social tagging: >

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: