Oseriösa påståenden vilseleder om LSS

Vi ser i direktiven för ”Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen”, och i den debatt som uppstått, åter att tveksamma påståenden används som sanning.

Påståendet att assistansersättningen växer okontrollerbart är ju inget nytt utan har framförts under många år. Men om det nu vore så borde det ha gjorts en genomgripande analys av hur kostnaderna har uppstått, innan ansvariga inom politik och myndigheter ger sken av att påståendet är sanning.

Vi läser i Dagens Samhälle i juni 2016 ”att syftet med utredningen är tydligt formulerat: att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet’”. Vi läser i direktiven att ”förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödinsatser som LSS omfattar ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen” och ännu tydligare i stycket ”Slutsats” där det i klartext står att ”kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen måste brytas.”

Varifrån hämtas uppgiften att kostnadsutvecklingen av assistansersättningen äventyrar LSS och att de ökade kostnaderna äventyrar statens finansiering? Är det oseriösa tidningsartiklar om ”galopperande kostnader” som har styrt?

Billums ”Fuskutredning” används också som en sanning, trots att utredningen var ett hastverk med märkliga slutsatser om fuskets storlek. Billum påstod att omfattningen av fusk och andra felaktiga utbetalningar av assistansersättning år 2010 låg i intervallet 9–15 procent av totalt utbetalt belopp. Billum bedömde också omfattningen av ”överutnyttjande” av assistansersättning till intervallet 13–18 procent av totalt utbetalt belopp år 2010.

Om fusket skulle vara 9-15 % innebär det 2-4 miljarder kronor per år, ett överutnyttjande på 13-18 % innebär 3-4,5 miljarder kronor per år. Dessa siffror kan jämföras med att Försäkringskassan hittills återkrävt mindre än hundra miljoner per år. Observera att återkrav inte är detsamma som att det finns domar om fusk. Domarna om fusk är på betydligt lägre belopp. Även om ”fusk” och återkrav är betydande så utgör detta bara några tiondels procent av totala assistansersättningen. Det finns fusk i andra bidragssystem och skattesystem som är betydligt större och som snarare räknas i hela procent.

Fakta vad gäller den statliga delen av assistansersättningen är att den vuxit från 18,9 miljarder till 23,7 miljarder mellan 2010 och 2014. Det innebär en ökning på 25 %, varav löneinflationen utgör ca 11 %. Antalet personer har inte ökat i nämnvärt. Orsaken till drygt halva ökningen är således att antalet timmar ökat med nära 10 %.

Assistansersättningens utgör ca 2,5 % av statens utgifter. Om den ökar med 1 miljard innebär det 0,1 % ökning av statens utgifter, förutsatt allt annat är lika. För mig, som tidigare controller, är 0,1 % av budget felräkningspengar. Men det är knappast det intryck som våra ministrar ger av utvecklingen, de framställer snarare ökning som ett hot mot statens finanser och vår allmänna välfärd.

Läs mer på http://hejaolika.se/artikel/oseriosa-pastaende-vilseleder-om-assistans

Social tagging: > > >

4 Responses to Oseriösa påståenden vilseleder om LSS

 1. Thomas Juneborg skriver:

  Ja Harald. Instämmer i allt du skriver. Budskapet i direktiven är glasklart – kostnaden för PA ska ner – till varje pris. Den här regeringen är totalt ointresserad av att göra en seriös analys av assistansensreformens inverkan på samhällsekonomin, det är en mycket obehaglig syn på personer med funktionsnedsättningar som träder fram.

 2. Christer Pettersson skriver:

  Det finns ingen Bengt Westerberg eller Karl G i dag, förutom Harald och ni som syns här, som är äkta pådrivare för att åstadkomma en positiv utveckling av vår målgrupps levnadsvillkor.I allt väsentligt handlar utredningen om att kapa kostnader-men till vilket pris ?

  Det finns som skurkar överallt i det här samhället som gör allt för tillskansa sig pengar och det finns naturligtvis även inom det här området.
  Gör den översynen för sig.

  En annan utredning borde se över hur samhället bättre ska ta tillvara vår målgrupps förmågor på bästa sätt, skapa möjligheter och utveckla en organisation med ambitioner som på ett konkret sätt tar LSS uppdraget på allvar och skapar en grund för att föräldrar kan utvecklas och och arbeta, utan att hela tiden behöva rycka ut för att reda ut saker som går snett i arbetet med de våra. FUB måste verkligen satsa allt man har för att bli delaktig i i utredningen

 3. Wilma Hult859 skriver:

  Mycket bra förklaringar hjälper mig jätte mycket <3

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: