Ett liv som andra enligt LSS

Goda levnadsvillkor och att kunna leva sitt liv som andra utan funktionshinder, är intentionen och övergripande målet med LSS lagen.

Jag tror nog att de som skrev underlagen till LSS-propositionen tidigt på 1990-talet visste vad det innebar. Kanske även några av de politiker som enhälligt röstade igenom lagen i riksdagen 1993. Säkert de båda Bengt-arna som varit socialministrar under framtagandet av propositionen. Särskilt Bengt nr 1 med egen erfarenhet, som tyvärr fått stå tillbaka för Bengt nr 2 som fått mesta äran av lagen.

Idag är jag ytters tveksam om politiker och andra makthavare förstår innebörden, med tanke på nedmonteringen av LSS som pågått på senare år?

Idag handlar politik och media till allra största delen om pengar – vad kostar det och vad tjänar jag på det!

Låt mig därför diskutera ”ett liv som andra” för de som har LSS utifrån ett ekonomiskt perspektiv!

Personer med utvecklingsstörning har en låg inkomst och har små möjligheter att påverka sin ekonomiska situation. De kan inte välja ett billigare boendealternativ och de är beroende av de sociala ersättningssystemen för sin försörjning. Det kommunala självstyret medför att utgifterna för den enskilde kan se olika ut beroende på var man bor i landet.

I den statliga utredningen ”Brist på brådska ” (SOU 2008:102) konstaterades att låga inkomster i kombination med höga hyror i LSS-bostäder leder till ett liv i fattigdom.

I 19 § LSS regleras vilka kostnader som får tas ut av den enskilde; bl.a. för avgift för bostad enligt 9 § 9 LSS. Den enskilde ska ha rätt till ett förbehållsbelopp när avgiften tas ut. Denna reglering ger uttryck för merkostnadsprincipen, dvs. du skall inte ha extra kostnader pga. ditt funktionshinder. Tyvärr tar nästan alla kommuner ut hyra för bostad inte avgift, vilket de rättsligt kan (moralist mer tveksamt), och då gäller igen rättsligt inte förbehållsbelopp! Förlorarna är de enskilda individerna med LSS bostad.

Byggpriserna har ökat med 50 % under 2000-talet medan det statliga bostadstillägget är detsamma för personer med funktionsnedsättning.

Hyrorna har för LSS boende stigit ännu mer än på den öppna marknaden, bl.a. för att kommunen via en märklig dom (jag och flera påstår att den är fel) i HFD nu kan ta ut hyrestillägg för gemensamhetsytor i Gruppbostaden. För alla som vet hur kravet på en gruppbostad ser ut inser att det blir ett jättetillägg- långt ifrån det tillägg andra betalar i vanliga bostäder.

Rättsläget gör det alltså möjligt för kommunerna att ta ut marknadsmässiga hyror och även hyra för gemensamhetsutrymmena i bostaden samtidigt som Socialstyrelsen visar på att de boendes tillgång till de gemensamma utrymmena ofta är begränsade och många blir hänvisade till ekonomiskt försörjningsstöd (socialbidrag).

Man kan visserligen få bostadstillägg från Försäkringskassan om man har sjukersättning eller aktivitetsersättning. Bidragets storlek beror dels på hur stora kostnader man har för sitt boende, dels hur stora inkomster man har. Endast den del av boendekostnaden som inte överstiger 5 000 kronor per månad räknas med. Detta tak på 5 000 gäller hela Sverige utan urskillning hur verkligheten ser ut. När beräkningen ska göras tar Försäkringskassan hänsyn till eventuell förmögenhet och har du en sådan reduceras bostadstillägget med en fiktiv inkomst på 15 % av ditt kapital över 100 tkr. Dvs. ditt eventuella kapital konfiskeras på en 10-15 års period. Behöver du dessutom söka försörjningsstöd måste du göra av med resten. Du blir som både utredarna i ”Brist på brådska” och Socialstyrelsen konstaterat dömd till ett liv i fattigdom!

Alla människor kan någon gång i livet hamna i en ekonomisk kris och bli beroende av stöd från samhället, men för de med LSS handlar det inte om någon kortvarig period i livet utan livet ut. Det som skiljer personer med LSS från övriga befolkningen är att dessa personer både har begränsade möjligheter att höja sina inkomster och att sänka sina utgifter.

Jag hoppas att ni nu har förstått att med den tolkning av LSS som myndigheter gör idag – så finns inte chansen till ett liv som andra utan funktionshinder om du väljer att bo i gruppbostad och bor i dyrorter. Naturligtvis är det en orsak att allt fler vill ha personlig assistans istället. Eftersom detta inte passar alla så förfelas intentionen med LSS att alla skall ha goda levnadsvillkor.

Social tagging: > > >

2 Responses to Ett liv som andra enligt LSS

 1. Redaktör skriver:

  Ni som kanske inte förstår vad konfiskeringen av ev. förmögenhet (t.ex. arv) har för konsekvenser, skall fundera på att det innebär att du inte kan köpa några dyrare kapitalvaror, du kan inte åka på långsemester, du kan inte äga/ärva en andel av ett fritidshus, etc.

  Om du fortfarande tycker att det är ok av FK att konfiskera ev. förmögenhet, hänvisar jag dig till ett tidigare inlägg, där vi konstaterade att alla andra bidragssystem räknar inkomst + inkomst av kapital som i din självdeklaration (dvs. ingen fiktiv inkomst):

  http://reclaimlss.org/2013/08/vem-ar-sheriffen-av-nottingham-i-lss/

 2. Stefan bartsch skriver:

  Hej om ni tar LSS på allvar så inser ni att man inte kan.
  begränsa Funktionshindrades rätt i genom att ta bort ett par rättig heter i lagen som
  Moderaterna har gjort i dag.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: