Höga hyror orsakar liv i fattigdom för LSS gruppen

Vi har skrivit ett flertal inlägg här på FUBbloggen om de ekonomiska problemen för personer som tillhör gruppen med LSS, dvs. de med stora funktionshinder.

Ett inlägg var en kommentar till regeringens utredning ”Brist på brådska”. Där konstaterade  både utredare och intresseorganisationerna att nuvarande ordning ledde till ”En framtid i fattigdom – behov av en radikal reform”. Detta har dock inte föranlett regeringen att göra något på de 5 år som gått sedan denna utredning!

En av de två största orsakerna till att LSS gruppen hamnar i ekonomiska svårigheter är att de nästan aldrig får ett riktigt betalt jobb utan bara Daglig verksamhet som ger ca 40 sek per dag i Habiliteringsersättning. (Läs inlägget om arbetsmarknaden här.) Den andra orsaken är den höga hyra de drabbas av i de gruppbostäder de anvisas. De redan höga hyrorna höjs dessutom i många kommuner ännu mer pga. en märklig dom i HFD (RR). De får betala för de gemensamhetsytor som är själva förutsättningen för en gruppbostad och som borde vara gratis enligt LSS då det står att ”ingen skall ha merkostnader pga. sitt funktionshinder”. Se inlägg om detta här och här och här.

Den största orsaken till att de höga hyrorna slår så hårt är att nettokostnaden främst i storstadsregionerna samt i nybyggnation generellt blir hög pga. Försäkringskassans märkliga regel för bostadstillägg. Där har FK satt ett tak för vad en bostad får kosta i bidragssystemet. Den är satt till 5000 sek och för hela Sverige lika!

Problemet har nu uppmärksammats av SKL i en kartläggning och rapport om hyresnivåer i särskilda boenden, där de bl.a. skriver:

”En kartläggning visar att hyreskostnaderna gör att personer med behov av särskilt boende i ökad utsträckning hänvisas till att ansöka om ekonomiskt bistånd. SKL föreslår därför att de övre gränserna för hyreskostnader vid beräkningar av bostadstillägg höjs.”

Och fortsätter med sina slutsatser:

  • Ett regelverk som innebär att personer med behov av särskilt boende i ökad utsträckning hänvisas till att ansöka om ekonomiskt bistånd är mycket otillfredsställande.
  • Vi föreslår därför att de övre gränserna för hyreskostnader vid beräkningar av bostadstillägg höjs för att undvika detta.
  • Att personer med behov av en plats i särskilt boende hänvisas till att söka ekonomiskt bistånd för sitt uppehälle är mycket otillfredsställande.

I rapporten står det bl.a. detta:

”Vår utgångspunkt är att när en insats beviljas om ett särskilt boende är det inte rimligt att brukaren ska hänvisas till att ansöka om ekonomiskt bistånd för att kunna ha en dräglig levnadsnivå.” och ”Det är större andel av kommunerna som uppger att personer med funktionsnedsättning hänvisas till ekonomiskt bistånd än för äldre. Detta kan dels bero på att personer med funktionsnedsättning, speciell med LSS-insatser, har lägre inkomster än äldre.”

Observera att SKL i rapporten skriver om särskilt boende generellt och inte bara för LSS. Det innebär att de när de hänvisar till stora ekonomiska problem är det SoL ´s skälig levnadnivå och inte LSS goda levnadsvillkor de hänvisar!

De högsta hyrorna har dessutom yngre personer i gruppbostäder pga. det tveksamma men kostsamma tillägget för gemensamhetsutrymmen. Och många kommuner har som extra komplikation medvetet avstått att räkna förbehållsbelopp för personer med LSS pga. en märklig lagtolkning mellan hyra och avgift, där endast avgift för boende kan minskas men inte hyra.

Detta innebär som SKL konstaterat av fler hamnar i livslångt behov av försörjningsstöd  (socialhjälp) pga. sitt funktionshinder.  Och för att få försörjningsstöd måste du sälja alla dina tillgångar först. Då blir det livslång fattigdom och absolut inte de goda livsvillkor LSS lagen föreskriver!

Varför gör inte regeringen något åt detta?

Jag hoppas att SKL nu kan hjälpa till att påverka den!

Reclaim LSS!

Social tagging: > > >

En kommentar till Höga hyror orsakar liv i fattigdom för LSS gruppen

  1. Willy Engebrethsen skriver:

    Alltid lika intressant att ta del av och bra för mig att använda mig av i mitt arbete för att ”Återta LSS”.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: