Fundamentala begrepp som bör styra LSS

I dagens krassa samhälle där det mesta handlar om egen vinning – ”Vad ger det mig?”- och oftast då i pengar, används begrepp som rättvisa, solidaritet, etik, empati, sympati m.fl. utan större eftertanke. Politiker är särskilt duktiga på att använda fina positiva ord – men de känns mer som klyschor. Jag har skrivit om detta i ett tidigare inlägg här på bloggen. De säger det som förväntas av dem – men agerar annorlunda.

För den lilla grupp personer med svårare funktionshinder som omfattas av LSS lagen är det inte bara störande, som för mig, utan påverkar faktiskt deras vardag negativt.

Ursprunget i LSS med ”goda levnadsvillkor” för en utsatt grupp ”som behöver mer för att få lika” har blivit en krass diskussion om pengar typ ”skenande kostnader” och ”budgetöverdrag”.

Jag har samlat några begrepp som hör nära samman med de goda lagar som vi har i Sverige för personer med funktionshinder.

Solidaritet är grunden för ett samhällsbygge. Solidaritet innebär för ett kollektiv att gemensamt ta ansvar för något, att i egenskap av del av en grupp verka hänsynsfullt utan egenintresse för denna grupps bästa.

Humanism är en idéströmning som utgår från en livsåskådning som bygger på den enskilda människans värde, men också på ett allmänt humanistiskt förhållningssätt. Det är tillåtande och inkluderande där tolerans, medmänsklighet och empati är kärnan.

Etik (moralfilosofi) är den del av filosofin som försöker besvara frågor som ”vad är det goda?”, ”vad är det rätta?”, ”hur bör man bete sig?”. I mer allmän bemärkelse: en uppsättning regler för uppträdande och förhållningssätt.

Moral är en kvalitativ egenskap i en handling, ett beteende eller hos en person att följa de etiska normerna (god sed). Det betyder också förståelsen inför vad som är rätt och fel. Med moral avses också regler och principer för handling som människor anser att det är deras plikt att leva efter.

Empati betecknar förmågan att ha medvetande om andra personers känslor. Empatibegreppet är nära besläktat med inlevelse och medkänsla. Empati handlar om en psykisk förmåga att förstå och känna med andra. Förmågan kan även kallas ”intentionalitet av andra graden”. Första graden omfattar bara förmågan att vara medveten om sina egna tankar, medan andra graden alltså innebär att man kan föreställa sig någon annans uppfattning.

Inlevelseförmåga innebär att man kan leva sig in i en annan människas psyke. På engelska kallas det för ”theory of mind”, mentalisering, en uppfattning om vad som försiggår i någon annans huvud.

Medkänsla är en personlig egenskap. En medkännande person lever sig spontant in i det som är besvärligt och ledsamt i andras livssituationer, och kan följaktligen ofta drivas till att försöka hjälpa sina medvarelser. Medkänsla betraktas av många som en moraliskt eftertraktansvärd egenskap.

Sympati är en känslomässig samhörighet med en annan person. Ofta innebär det att en person upplever ledsamhet, inte på grund av egen bedrövelse utan för att någon annan person som denne är välvilligt inställd till är ledsen.

Dessa begrepp i sin ursprungliga betydelse borde var den kompass som våra ansvariga politiker och kommuntjänstemän använder i sitt utförande av LSS – inte bara pengar!

Social tagging: > >

3 Responses to Fundamentala begrepp som bör styra LSS

 1. eva-mari skriver:

  Hoppas du mailat en kopia till våra kära politiker i Socialutskottet + Maria Larsson. Det kan aldrig upprepas för ofta 🙂

 2. Britt-Inger Halvorsen skriver:

  Ja helt självklara ord för att förstå att vi alla människor egentligen är helt lika mycket värda och betydelsefulla och ska få finnas till.
  En del kan dock behöva kosta lite mer för att få möjlighet till att leva ett lika bra och gott liv.
  Därför behövs LSS-lagen synliggöras och respekteras.

 3. Harald skriver:

  Tyvärr Eva-Mari kan jag åter konstatera att dessa goda begrepp inte är intressant för våra politiker oavsett färg och religion.

  Och Britt-Inger visst är det egentligen självklart – men inte för tillräckligt många?
  Våra politiker tycker väl i sin självgodhet att de har alla dessa egenskaper?

  Dock jag vet sedan 35 år att det inte är så och att det efter en uppgång till LSS 1993 åter är på väg ned igen. Jag känner mig som Don Quijote i min kamp – men att ge upp finns inte!

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: