Nu byggs LSS-boendet för barn i Eskilstuna enligt § 9.8

Byggandet av det första LSS-boendet för barn med funktionsnedsättningar i Eskilstuna har nu startat. Fyra barn med särskilda behov kommer att bo här, i stället för att placeras på boenden i andra kommuner. Det första spadtaget till det nya LSS-boendet togs i torsdags 5 oktober och bygget ska stå helt klart i juli nästa år.

Boendet kommer att vara specialanpassat för fyra barn med omfattande funktionsnedsättningar.

– Det finns i dag barn i Eskilstuna kommun som har behov av att bo i ett boende med särskild service. Då är det viktigt att en kommun som Eskilstuna kan tillgodose detta, säger Ann-Christin Jansson, enhetschef för stöd och service på barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna.

Tidigare har barn med särskilda behov från Eskilstuna kommun placerats på boenden i andra kommuner enligt LSS, lagen om stöd och service. Men nu har behovet av boendeplatser ökat.

– Tidigare har det inte funnits ett tillräckligt stort underlag för att ha ett boende för målgruppen barn med omfattande funktionsnedsättningar, men nu har vår kommun vuxit. Som det ser ut nu kommer vi att kunna tillgodose behovet, men framöver kanske vi behöver utöka med fler, säger Ann-Christin Jansson.

Boendet kommer att vara handikappanpassat och ha en hög personaltäthet. Ann-Christin Jansson menar att det är positivt för barnen att bo närmare sina familjer.

I förlängningen är det alltid bra att barn kan bo kvar i sin hemkommun med tanke på familj, skola och andra kontakter.

 

Det pågår en oseriös debatt i sociala medier just nu!

Efter den klart vinklade för att inte säga felakatiga ledaren i Aftonbladet 13 oktober har en våldsamt oseriös debatt uppstått i sociala medier.

Det påstås att byggandet av ett barnboende i Eskilstuna skulle vara ett svar på indragen assistans. Men om ni läser vad kommunen säger och vad LSS säger, så är det fake news! Någon vill styra debatten fel i eget syfte. Bilden av en gammal befintlig stor byggnad skall manipulera oss att tro att det byggs en institution. I förgrunden finns den plats där byggnaden skall stå, som nu bara har påbörjats med pålning!

Den manipulerade bilden har använts för att svartmåla Eskilstuna och en av de övriga 9 insatserna i LSS för att vinna poänger för personlig assistans. Det är destruktivt för den strid för hela LSS vi alla i funktionshinderrörelsen behöver ta.

Barnboende är en av LSS tio insatser, LSS § 9.8. Just nu har knappt 1000 personer denna insats. Således är det inget nybyggande av 50-talets barnhem! Utan en insats i nuvarande LSS precis som personlig assistans. Och som i alla val av insats i LSS är det individuella behov som ska styra! Inte andras önskemål.

Följande står om denna i Socialstyrelsens allmänna råd om § 9.8

Bostadens utformning bör vara sådan att:
• barnen och ungdomarna kan påkalla personalens uppmärksamhet på ett enkelt sätt och
• alla utrymmen är tillgängliga och kan användas utan svårigheter för den som är beroende av förflyttningshjälpmedel.
• Olycksrisker i bostadsmiljön bör systematiskt identifieras och åtgärdas.

För att undvika en institutionsliknande miljö bör bostaden:
• inrymmas i ett bostadshus i ett område avsett för bostäder,
• utformas och utrustas så hemlikt som möjligt
• inte samlokaliseras med någon verksamhet enligt LSS eller socialtjänstlagen, t.ex. korttidshem, bostad med särskild service för vuxna, daglig verksamhet eller särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre.
• I bostaden bör i regel två till fyra barn och ungdomar bo.

Om syftet med insatsen är att möjliggöra skolgång på annan ort (internatboende), kan barn och ungdomar bo tillsammans, under förutsättning att var och en tillförsäkras goda levnadsvillkor. Barn och ungdomar som väsentligt skiljer sig åt i ålder och mognad bör i regel inte bo tillsammans.

Så här står det i LSS-propositionen om § 9.8

Barn som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos föräldrar har enligt denna punkt rätt till boende i familjehem eller bostad med särskilt stöd för barn och ungdomar.

Det är viktigt att barnen och ungdomarna får det stöd och den stimulans som de behöver för att leva ett gott liv. Det bör därför vara ett litet antal boende i samma lägenhet eller villa. För dem med utvecklingsstörning eller autism är detta särskilt viktigt.

Boendeformerna familjehem och bostad med särskild service för barn och unga är frivilligt valda insatser och skall i förhållande till barnets hem vara en kompletterande varaktig uppväxtmiljö. Gränsen mellan olika boendeformer bör vara mjuk och utgångspunkten bör vara att med föräldrahemmet som bas hitta den individuella lösning som är bäst för barnet eller ungdomen.

I LSS propositionen skrev ansvarig minister följande:

För barn och ungdomar som omfattas av den nya lagen och som inte kan bo hos sina föräldrar skall bostad i en annan familj eller bostad med särskild service för barn och ungdomar vara ett alternativ.

Jag avser här med familjehem en frivilligt vald boendeform. Familjehemmet bör i första hand ses som ett komplement till föräldrahemmet. Familjehem bör komma i fråga för barn och ungdomar med svåra funktionshinder som trots olika stödinsatser helt eller delvis inte kan bo kvar i föräldrahemmet.

Genom att reglera stödformen i den nya lagen framhålls de särskilda kvalitetskrav som lagens övergripande intentioner ställer på insatsen. Oavsett vilken stödform som väljs är det nödvändigt att insatsen skapar goda förutsättningar för barnets eller den unges känslomässiga och sociala utveckling.

Det kan bara ske om barnet eller den unge ges möjlighet att etablera en djup och stadigvarande kontakt med några få vuxna personer och i en trygg och konstant omgivning. Ett mål för insatserna enligt den nya lagen bör vara att svårt funktionshindrade barn och ungdomar ges möjlighet att så långt det är möjligt växa upp i sina föräldrahem. En förutsättning härför är ofta att föräldrarna kan ges ett bra samhällsstöd som anpassas till olika situationer och efter skiftande behov.

Oavsett var bostaden är lokaliserad bör gälla att den är utformad som en vanlig bostad och fungerar så hemlikt som möjligt. Det innebär bl.a. att det bör vara ett litet antal barn eller ungdomar som bor i en och samma lägenhet eller villa. Tillsammans med den personal som skall ge assistans, innebär även en liten grupp att den enskilde omges av många personer. Ju större antal barn eller ungdomar som bor i samma grupp, desto större blir nämligen behovet av regler och struktur som den enskilde måste underordna sig. Vissa barn och ungdomar är på grund av funktionshinder särskilt beroende av att gruppen är liten. Dit hör t.ex. många barn med utvecklingsstörning eller autism.

 

Det är naturligtvis oförsvarligt av en stor tidning som Aftonbladet att skriva en ledare med så dålig källkontroll av fakta, för jag hoppas att vinklingarna inte var på flit? Både om Eskilstuna och om Boxholm. Jag har påpekat detta för skribenten, men saknar svar i skrivande stund.

Det är tråkigt att läsa alla de kommentarer på sociala medier som florerar. Tråkigt för Eskilstuna som faktiskt gör en positiv insats att flytta hem de 4 personerna närmare sina anhöriga, helt enligt LSS 9.8 ovan.

Det är också att ytterligare strö salt i såren på de föräldrar som av olika skäl valt insatsen, för att hela familjen skall kunna överleva. Om man är okunnig om bakgrunden till detta val ska man inte höja sin röst och döma!

Social tagging:

5 Responses to Nu byggs LSS-boendet för barn i Eskilstuna enligt § 9.8

 1. Anna Brandström skriver:

  Det är synd att vi ska fastna i debatt och diskussion om boende kontra assistans, och att olika grupperingar inom funktionhinderrörelsen ställs emot varandra på detta sätt, det spelar fel krafter i händerna.

  En fråga som är betydligt mer intressant och som måste bevakas i detta är om barnen nu flyttas ”hem” med eller mot sin/familjens vilja. Det vore inte bra att rycka upp barn med familjer ur en väl fungerande situation av ekonomiska skäl, så som vi sett hänt förut med vuxna. Där har vi en fråga som behöver bevakas i Eskilstuna kommun.

  Om familjerna informerats och erbjudits andra typer av stöd, t ex assistans, är också en relevant fråga i sammanhanget, men då LSS är en individuell insats är det bara och endast de enskilda familjerna som kan avgöra vad som är bäst för just dem.

  • Harald skriver:

   Jag har fått en bekräftelse från Eskilstuna kommun via FUB Sörmland att:

   ”Ett barn-boende enl LSS med 4 platser för barn med svår autism som behöver bo utanför familjen för att vardag både för barnen och resten av familjerna ska fungera”.

   ”Assistans har helt enkelt inte varit ett alternativ för dessa familjer”.

 2. Thomas Juneborg skriver:

  Jag vet för lite om den här typen av boende för att kunna analysera närmare men det är i alla fall en LSS insats . uppbackad en gång i tiden av självaste Bengt Westerberg. Det är olyckligt att LSS insatser sätts emot varandra i allt större utsträckning av funkisrörelsen själva. Det gagnar inte någon mer än besparingshökar

 3. Lennart skriver:

  Bra Harald att du liksom flera andra har reagerat på Aftonbladets artikel om Eskilstuna och byggandet av bostad för 4 barn som nu kan flytta till sin hemkommun. Jag ska försöka lägga ut ditt inlägg på Facebook så att de som oroats och blivit upprörda får fakta bakom kommunens beslut.

 4. Thomas Juneborg skriver:

  Vi ska inte sätta olika insatser emot varandra. Utan att känna till all bakgrundsfakta så uppfattar jag det som att familjerna har valt denna LSS insats själva (ser att Harald bekräftar det). Inte som en konsekvens av indragen /ej beviljad personlig assistans. I så fall finns ingen anledning att utlysa katastrofläge. Bara berörda familjer vet vad som passar dem bäst.

  De enda som vinner på att vi krigar inbördes om rätt LSS insats är de samhällskrafter som ogillar rättighetslagen LSS. Själva är vi jättelosers – borde vara självklart för alla berörda.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: