Varför nekas Kontaktperson i LSS?

Kontaktperson är en billig insats i LSS eftersom det är ett arvode som utgår som ersättning. Trots det envisas våra kommuner med att påstå att ”bor du på gruppbostad är du inte berättigad till Kontaktperson”.  Motsvarande insats skall då utföras av personalen på gruppbostaden. Det blir inte bara ett fel utan två! En ordinarie personal kostar betydligt mer och en ordinarie personal kan inte vara både personal samt ”en god vän” samtidigt.

Låt mig beskriva vad en Kontaktperson är enligt LSS. Den viktigaste uppgiften för en kontaktperson är att bryta den isolering som ofta drabbar en funktionshindrad och att tillföra kontakter utanför den normala kretsen av familj och personal. Kontaktpersonen ska vara en ”god vän” som underlättar för den funktionshindrade att få ett självständigt liv utanför sitt normala boende. Den enskilde skall ha stor påverkan på vem som ska vara kontaktperson genom eget val. Kommunens roll är på grund av uppdragets natur huvudsakligen att vara en förmedlare av kontaktpersoner och att aktivt arbeta för att få människor att engagera sig som kontaktpersoner.

I en specialmotivering till LSS-propositionen 1992/93:159 skrev socialminister Bengt Westerberg följande om kontaktperson:

Biträde av en kontaktperson är en insats som kan komma i fråga både enligt den nuvarande omsorgslagen och socialtjänstlagen. Någon förändring av begreppet kontaktperson i förhållande till vad som menas därmed i omsorgslagen är här inte avsedd. En kontaktperson skall vara en medmänniska. Såsom närmare utvecklats i den allmänna motiveringen bör insatsen ses som ett icke professionellt stöd som ges av en människa med stort engagemang och intresse för andra människor. Något krav på särskild yrkeskompetens bör inte ställas. En viktig uppgift för kontaktpersonen skall vara att bryta den funktionshindrades isolering genom samvaro och genom hjälp till fritidsverksamhet. Kontaktpersonen kan också ge råd till eller vara förespråkare för den funktionshindrade i olika situationer som inte är av så komplicerad natur att t.ex. god man eller juridisk expertis bör anlitas. Någon särskild form för uppdraget bör inte finnas, såsom t.ex. rapporteringsskyldighet till huvudmannen. Kommunens roll är på grund av uppdragets natur huvudsakligen att vara en förmedlare av kontaktpersoner och att aktivt arbeta för att få människor att engagera sig som kontaktpersoner.

När kommunen ger avslag motiveras detta oftast av att en person som bor i gruppbostad och har daglig verksamhet inte kan anses vara socialt isolerad. I förarbetena står det dock inte att detta ska vara ett krav. En person med utvecklingsstörning eller autism som bor i gruppbostad kan i allra högsta grad bli socialt isolerad och ha behov av kontaktperson. Gruppaktiviteter kan också vara svårt för en person med till exempel autism, men gruppaktiviteter är många gånger det enda som erbjuds på gruppbostad eftersom det inte finns personalresurser så det räcker till individuella aktiviteter. Dessutom fokuserar ofta kommunen på fritidsaktiviteter som sport, dans och liknande, medan vad jag vill göra med en god vän kan vara bara att träffas, prata om vardagslivet, ta en fika, gå på McDonalds eller gå på bio. Det som vi andra gör med vår närmaste vän.

Ofta hänvisas till prejudikat eller bara till andra domar i Förvaltningsrätten. I Förvaltningsrätterna och i Kammarrätterna spretar det ordentligt med bifall och avslag. Tyvärr följer man även där ofta ”klipp och klistra” text från gamla domar trots att de naturligtvis inte är prejudicerande. Men det finns domar där man faktiskt funderat på vad Kontaktperson verkligen är och gett den sökande rätt! Och de domarna verkar öka? De har kanske läst i propositionen om självbestämmande, inflytande och delaktighet! Som det står i propositionen ” Om den enskilde exempelvis begär att en viss person skall anlitas för personlig assistans eller som kontaktperson bör detta önskemål om möjligt tillgodoses”. Det hör också till saken att det enda prejudikat från HFD som finns rör ledsagarservice, men på samma sätt som med kontaktperson har rätten till ledsagare under senare år begränsats bara för att den funktionshindrade bor i gruppbostad:

Insatsen bostad med särskild service för vuxna innefattar fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter (9 § fjärde stycket LSS). Hjälp av det slag som C.N. begärt bör därför normalt och i första hand tillgodoses inom ramen för gruppboendet. Särskilt för aktiviteter utanför gruppboendet kan det emellertid föreligga ett behov av ledsagarservice som svårligen kan tillgodoses av den personal som behövs för den dagliga verksamheten i anslutning till ett gruppboende. Antalet gruppboende och deras varierande individuella behov, den fasta bemanningens storlek och tjänstgöringstider och andra sådana förhållanden är faktorer som måste beaktas i detta sammanhang. Boende i gruppbostad kan mot bakgrund av det anförda och då lagens utformning inte förbjuder detta inte utgöra hinder mot att också ledsagarservice enligt 9 § första stycket 3 LSS beviljas i sådan omfattning att den enskildes samlade behov av personliga stödinsatser tillgodoses i skälig utsträckning. Det kan i själva verket i vissa särskilda fall framstå som nödvändigt att kombinera de i 9 § första stycket 3 och 9 LSS angivna insatserna. (RÅ 1995 ref. 47)

Det intressanta är att styrande politikerna i Stockholms stad har i sin budget skrivit detta: ”Ledsagning och kontaktperson ska inte avslås bara för att personer bor i gruppbostad.” Mycket av senare års avslag I Stockholm har baserats på just detta, kontaktperson avslås för att individen har insatserna bostad och daglig verksamhet. Men häpna gärna, så fortsätter tjänstemännen trots detta att avslå av samma skäl fortfarande! Tjänstemännen har fastnat i det jag kallar ”klipp och klistra beslut” trots förändringar i styrandes policy.

Sammanfattning: Det finns alltså inga vägledande domar som säger att bara för att du bor på gruppbostad har du inte rätt till Kontaktperson! Som i alla fall skall rätten prövas efter om du har behov av just den insatsen du nu söker. Trots detta läser jag i avslagen ”att NN har goda levnadsvillkor utan insatsen Kontaktperson” – man har uppenbart inte gjort sitt jobb att utvärdera behovet av just Kontaktperson! Det visar att avslagen ingår i en trend att avslå allt som går i sin allmänna besparingsiver på LSS. Detta trots att det finns HFD domar på att pengar inte skall ha någon påverkan i LSS-beslut och inte heller kommunens ekonomi!

Men just i detta fall med Kontaktperson skulle kommunen tjäna på att tillstyrka då tjänsten är billigare om den utförs av en ”god vän” i stället för av personal, om man nu tänker utföra insatsen? Jag tror nog att tjänstemännen kan räkna och då utgår de från att den inte behöver utföras inom gruppbostaden. Då sparar man naturligtvis. Är det rättssäkert – naturligtvis inte!

Social tagging: >

9 Responses to Varför nekas Kontaktperson i LSS?

 1. Christer Pettersson skriver:

  Hörde att det var någon kommun söderut som håller på att uppfinna hjulet igen. Man har inrättat någon typ gå två betala för en på aktiviteter den kommunen. En person med en funktionsnedsättning får alltså ta med sig en ”kompis” som får gå in gratis på den önskade aktiviteten.
  Det är precis lika i Gävle att boende på gruppbostäder ska inom ramen för den verksamheten vara kontaktperson -fast man kanske inte alls gillar den individen.
  Hoppas på bra spridning av den här angelägna frågan.

 2. Anneli Lindholm skriver:

  Kompiskortet finns och gäller i hela Blekinge då får brukaren ta med sig kontaktperson, ledsagare, personlig assistent eller anhörig i de fall man har ett behov av någon som följer med på olika allmänna arrangemang i kommunen (förstår inte riktigt vad det har med Haralds inlägg att göra …sen kväll nu och trött huvud 😉 men jag tar gärna en förklaring)
  Jag har läst ngn. dom där man nekat en brukare i gruppbostad kontaktperson men att denne sökande vid överklagan lade fokus på att dels personalen hade inte tid/möjlighet att följa med den enskilde och dels att brukaren behövde fler sociala kontakter utanför arbete och bostad ( en kontaktperson är som att se som en kompis och personal är…just personal) Att personalen inte har möjlighet att följa med brukaren på aktiviteter betyder att ”brukarens behov inte tillgodoses på annat sätt”, vilket bara det innebär rätt till kontaktperson enligt LSS.
  I Karlskrona försökte kommunen för flera år sedan halvera arvordet för kontaktpersonerna – också ett sätt att spara, då flera av kontaktpersonerna hotade att hoppa av sitt uppdrag. Det blev stora protester så förslaget togs tillbaka. Har också hört en variant om att man får behålla sin kontaktperson om man haft en innan man flyttat till gruppbostad men att söka när man bor i gruppbostad var lönlöst…men var ligger skillnaden i behovet för den enskilde? Behovet av en kompis har ju inte med ens boendesituation att göra…

 3. Christer Pettersson skriver:

  Jag tycker att det självklart att kontaktpersoner ska utses inom ramen för LSS, men av någon outgrundlig anledning tillämpas inte det när man bor på gruppbostad.
  Behovet av en kontaktperson är precis lika stort om inte större när man bor i en gruppbostad.
  Det jag skrev var att man uppfunnit något annat istället för LSS och som ger Blekinge lite PR.
  Det är bara att kämpa på och slå hål på det hårdnackade motståndet som finns. Jag skickade länken till Omvårdnadsnämndens ordförande i Gävle som har höga ambitioner om Gävle och LSS.
  Hoppas att du fick en god natts sömn

 4. Anneli Lindholm skriver:

  jo tack, jag har sovit bra 🙂 men blev dock inte klokare av dit svar ( mitt problem att förstå handlade inte om sömnen…måste finnas annan orsak även om det känns jobbigt att erkänna 😉 …)
  Jag tolkar det som att du ser att ”kompiskortet” är ett hot mot kontaktpersoner som insats?…har jag rätt? Jag vill gärna veta då jag tar aktiv del av dessa frågor i min kommun och jag tror på och värnar om LSS (och är som förälder helt beroende av den).
  Själv har jag tolkat kompiskortet som en möjlighet att kunna delta i samhällslivets kultur- och idrottsarrangemang tillsammans med sin kontaktperson som då inte behöver betala, vilket om jag inte missförstått det hela, i annat fall få tas från deras arvode vilket kan ha hindrat vissa aktiviteter. Jag tycker det är en fin gest av arrangörerna att inse att om personen inte haft en funktionsnedsättning så hade det bara funnits en betalande. Detta borde bidra till fler möjligheter till deltagande eftersom ekonomin inte heller frestas för brukaren.
  Jag är intresserad av dina tankar så att frågan kan lyftas och synliggöras i min kommun.

  • Christer Pettersson skriver:

   Nej jag är inte emot kompiskortet tvärt om. Men det ska inte ersätta en kompis via Lss,

 5. Harald skriver:

  För att förtydliga vad jag ville få fram med mitt inlägg:
  1. Det finns ingen prejudicerande dom som säger ”om du bor i gruppbostad har du inte rätt till kontaktperson”

  2. Det måste bli ett slut på ”klipp och klistra” beslut och domar, samt slut på skrivningen ”att NN har goda levnadsvillkor utan insatsen”. Alla har en oinskränkt rätt till en individuell prövning och utredning av faktiskt behov av just den begärda insatsen!
  Och goda levnadsvillkor är ett kvalitetskrav på alla insatser en person har i LSS – inget annat!

  3. Tjänstemännen får inte ta egna beslut som strider mot politikernas beslut i ansvarig nämnd. Nämnden är alltid högst ansvarig för LSS-beslut, vilket IVO visar tydligt när de riktar kritik.

  4. En kontaktperson enligt LSS 9 § kan aldrig vara en personal på boendet – lite enklare uttryggt; en personal kan inte samtidigt vara en god vän i LSS-mening.

  • Marita Jonsson skriver:

   Kan man jämföra boendestöd som har ex insatser som promenader och spel i nn lägenhet och att kontaktperson är lika som goda levnadsvillkor?

  • Lars-göran Larsson skriver:

   Hej jag har en dotter dom bor i en gruppbostad där flera brukare kräver mycket tid av personalen min dotter som inte är så stort behov av hjälp men vill ut i det vanliga livet så säger personalen att det inte finns tid dom andra kräver hjälp så hon får sitta i sin lägenhet. Hon får inte det stöd och hjälp som hon behöver kan inte komma på aktiviteter eller vardagliga saker. Finns det någon kommun som beviljat kontaktperson (kompis).och finns det en låg dom säger att man har rätt till ledsagare om man bor i ett gruppboende.mvh Lasse

 6. Love Wallin skriver:

  Uttrycket ”goda levnadsvillkor” är ett mätverktyg för själva insatsen. Men det saknas stöd i lagen för att använda det i formatet hur individens levnadsvillkor ser ut UTAN den sökta insatsen.

  Det finns domar från hfd som beskriver detta.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: