Samverka med kommunerna!

 

Det är av yttersta vikt att ha en regelbunden och nära samverkan med kommunen eftersom kommunerna ansvarar för de flesta viktiga beslut enligt LSS som berör personer med funktionsnedsättning som t ex särskola, fritidsverksamhet, bostäder med särskild service och daglig verksamhet. Kommunerna har även genom bl.a. hyressättningen ett mycket stort inflytande över den enskildes ekonomi.

Besluten föregås normalt av en intern beredning av kommunens tjänstemän innan den politiska nämnden, vanligen Socialnämnden, fattar beslut. Ett sådant beredningsarbete pågår ständigt i kommunen och det är mycket viktigt att FUBs kunskaper och erfarenheter om levnadsvillkoren för personer med utvecklingsstörning tillförs både kommunens tjänstemän och politiker på ett tidigt stadium för att så långt som möjligt skapa bästa förutsättningar för att ”rätt” beslut ska fattas.

I LSS 15 § p 7 står att en av kommunens uppgifter är ”att samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder” och då bl.a. FUB. Samverkan innebär en större kontinuitet och ett större ansvarstagande än samråd. Formerna för samverkan bestäms av parterna lokalt (kommunen och FUB) och bör dokumenteras i en formell Samverkansöverenskommelse.

FUB i Södra Roslagen träffade hösten 2012 en sådan överenskommelse med Täby kommun (Socialnämnden och Social Omsorg) där vi utifrån LSS kom överens om följande samverkansformer:

 • Kommunen skall erbjuda FUB tillgång till dagordning, handlingar samt protokoll från beslutande organ inom Social Omsorg och verka för att FUB även informeras av kommunens övriga förvaltningar i den mån deras ärenden berör FUB-medlemmarnas intressen.
 •  I ärenden av övergripande karaktär och i frågor som berör FUB-medlemmarnas levnadsvillkor inom Social Omsorg skall FUB erbjudas möjlighet att:
  – Ingå i utredningar och arbetsgrupper
  Medverka under beredningen av ärenden
  Avge yttrande inför beslut
  Vara remissinstans i LSS-ärenden
 •  Aktuella frågor är alla övergripande ärenden som berör levnadsvillkoren för personer inom LSS – så att dessa kan uppnå de goda levnadsvillkor lagen föreskriver som t ex
  – Utbyggnad av boenden (planer, lokalprogram, utformning etc.)
  – Daglig verksamhet
  – Hälsa och omvårdnad
  – Fritidsaktiviteter
  – Individuella planer och genomförandeplaner
  – Kompetensfrågor gällande personal inom handikappomsorgen
  – Kvalitetsplaner samt uppföljning av dessa

Vid samverkansmötena deltar från kommunen bl.a. myndighetschefen för LSS samt representanter för FUB. Mötena äger rum minst fyra gånger om året och dokumenteras i minnesanteckningar som justeras av parterna.

Kommunen har i överenskommelsen åtagit sig att tillse ”att FUBs synpunkter/förslag ingår i underlaget vid beslutsfattandet för varje politiker eller tjänsteman som fattar viktiga beslut som rör FUBs medlemsgrupp”.

Under det senaste året har vi också utökat samverkan till att även omfatta telefonmöten inför varje sammanträde i Socialnämnden för att få möjlighet att ge synpunkter på de frågor som tas upp vid nämndsammanträdena och som berör våra medlemmar.

Sammanfattningsvis är vår uppfattning att Samverkansöverenskommelsen för FUB inneburit en klart förbättrad insyn och en mer strukturerad och konstruktiv dialog med kommunens tjänstemän vilket på kort och lång sikt skapar ökade förutsättningar för att ge personer med utvecklingsstörning i kommunen bättre levnadsvillkor.

En viktig förutsättning för framgång är att dialogen enligt samverkans­överenskommelsen förs både regelbundet och vid särskilda behov samt även kombineras med erforderliga kontakter med kommunens ansvariga politiker.

Sist men inte minst måste vi från FUBs sida vara beredda
– att lägga ner den tid som krävs för att sätta oss in i aktuella frågor
– att sträva efter att alltid föra en konstruktiv dialog samt
– att vid behov även utforma egna förslag till lösningar

För FUB Södra Roslagen

Claes Oldin    Sören Wiklund

 

Social tagging: >

10 Responses to Samverka med kommunerna!

 1. Eva-Mari skriver:

  Tack för tipset, det ska vi ”planka” 😉

 2. Joakim Broljung skriver:

  Detta tycker jag ser riktigt bra ut!

  Bra jobbat FUB Roslagen och Täby Kommun

 3. Månia Malmqvist skriver:

  Oj oj detta har Oxelösund glömt att meddela oss om.
  Tack för detta, nu ska vi ta de i nästa strid.

 4. Ingrid Dalén skriver:

  Förnämligt. Det är bara att gratulera till framgången.
  En viss anpassning behövs i Stockholm till stadens storlek och decentraliserade beslutsgång. Men mycket skulle vi kunna ta efter direkt.
  Det är viktigt att FUB klargör skillnaden mellan samverkan enligt LSS och deltagande i funktionshindersråd. Det är en utbredd uppfattning att FH-råd ersätter samverkansskyldigheten.

  • Harald skriver:

   Jag brukar säga att skillnaden är att FH är information och Samverkan LSS är dialog. Och beskriver det enligt nedan:

   Dialog kommer från grekiskan och betyder ”genom samtal”. Innebörden är:
   • Samtal mellan två eller flera parter där synpunkter och argument fritt flödar mellan parterna.
   • Att alla berörda oavsett status har möjlighet att deltaga och är aktiva.
   • Alla parter skall vara likvärdiga.
   • Alla argument som rör de frågor som diskuteras är legitima.
   • En dialog är ett möte där alla deltagare är med och påverkar resultatet.

   Information är att kommunicera ett meddelande, data, instruktioner etc.:
   • Information som meddelande är den mest spridda tolkningen av begreppet.
   • Information uppstår när någon får kännedom om någonting och att denne någon anser att information är ”nödvändig”. I ett fåtal specifika fall typ MBL ställs krav på att det skall ske innan eller direkt vid ”händelsen”, dvs. på ett visst sätt och vid en specifik tidpunkt.

 5. Lotte Blumenthal skriver:

  Hej och grattis FUB Södra Roslagen! Så roligt att vi blir flera i länet med riktigt och gällande samverkansavtal mellan föreningen och kommunen! I Sollentuna skrev vi under vårt första år 2010, men under åren innan dess krävdes först två anmälningar om lagtrots med påföljande utdelad kritik från Länsstyrelsen. Sedan dess har vi haft ett gott och tidvis livligt utbyte.
  Vill också påminna om att råd och utförliga underlag för hur man går tillväga har funnits på Sthlms Läns-FUB:s hemsida under rubriken MATERIAL sedan 2003 – och finns där fortfarande. Det ”enda” som dessutom krävs är förstås intresserade och någorlunda kunniga föreningsrepresentanter, som håller med om att detta är det kanske viktigaste stödet vi kan ge våra medlemmar.

 6. mai.eriksson skriver:

  För Botkyrkas del är det dags att ge sig på dessa frågor igen. Det vi ser är att vi behöver ett samverkans avtal med förvaltningsansvariga men vi behöver också ett samverkansavtal med främst den politiska majoriteten i kommunen.
  Det är politiken som ytterst ansvarar för medborgarna i kommunen.

 7. Helena skriver:

  Så bra att er samverkan fungerar nu. Vi funderar en del på den här frågan i vår lokalförening också och har tittat en del på skriften som Handisam gav ut i höstas angående samverkan. Jag tänker som Mai att det är viktigt att samverka på den politiska nivån för att påverka alla beslut. Jag undrar om ni föreningsrepresentanter i Täby får någon ekonomisk ersättning för den tid ni lägger ner på möten med kommunen? Hos oss ligger många möten på kontorstid och det innebär att det blir svårt för yrkesverksamma medlemmar att delta. Vi som har barn med funktionsnedsättning får ju ta ledigt från jobbet för så många andra möten redan som det är.

  • Sören Wiklund skriver:

   Nej, någon ekonomisk ersättning får vi inte, men däremot glädjen och kraften från våra framgångar. Vi har under de ca 3 år vi arbetat på detta sätt fått igenom
   – ett kommunalt bostadstillägg med 90% på den hyra som överstiger 5500 kr/mån
   – ett fritidsprojekt (som ska permanentas) för vuxna med utvecklingsstörning och som resulterat i en Träffpunkt med aktiviteter varje måndagskväll
   – en öppen och bra dialog med både chefstjänsteman och politiker som ger många andra mindre framgångar
   Jag tror inte att man kan förmå kommunen att betala någon ersättning (annat än möjligen om man aktivt deltar i någon arbetsgrupp kring en konkret fråga), men däremot kan man naturligtvis diskutera om eventuellt FUB-föreningen kan betala något arvode (åtminstone om föreningen skulle ha en god ekonomi).
   Ett tips är att, som vi gör i vår förening, försöka aktivera några duktiga pensionärer.

 8. Helena skriver:

  Jag förstår att tillfredsställelsen av att kunna påverka är en god lön för mödan. Tyvärr täcker det inte upp för de ekonomiska realiteter som många av oss lever under. Det är inte tillfredsställande att ideella organisationers medlemmar ska behöva ta ut tjänstledigt utan lön eller semester för att demokratiska värden ska kunna realiseras. Vi har tack och lov en kunnig och engagerad pensionär som kan företräda vår lokalförening i många sammanhang, men som bekant finns ett problem inom FUB med att det är svårt att rekrytera yngre medlemmar. För min del är det intressepolitiska arbetet inom FUB den allra viktigaste uppgiften inom föreningen. Jag menar att det behöver finnas reella möjligheter att kunna uppfylla alla fina lag- och konventionstexter om samråd och samverkan. Handisams vägledning till myndigheterna påpekar också detta på sidan 8:

  ”För att det ska vara praktiskt möjligt för många inom funktionshindersrörelsen att delta i samråd bör såväl arvode som reseersättning erbjudas. Ersättning för förlorad arbetstid bör också övervägas. En rekommendation är att deltagarna ersätts i enlighet med kommittéförordningen (1998:1474) som går att finna på riksdagens webbplats.”

  Det skulle vara intressant att veta om någon annan lokalförening lyckats utverka att ersättning utgår från kommunerna.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: