FAQ

Senaste inläggen:

Vad är Habilitering?

Habilitering finns definierat i Hälso- och sjukvårdslagen. Det definieras som verksamhet som kan tillkomma vissa personer med varaktiga funktionsnedsättningar, utöver ordinarie sjukvård – en ”plusresurs”. De övergripande målen för habiliteringen …

Vilket ekonomiskt stöd till arbete ger Arbetsförmedlingen en funktionshindrad?

Lönebidrag Om din nedsatta arbetsförmåga påverkar arbetsuppgifterna kan vi tillsammans med dig och din arbetsgivare anpassa arbetssituationen så att den passar dig bättre. Arbetsgivaren kan kompenseras ekonomiskt med ett lönebidrag från …

Vad är assistansersättning?

Assistansersättning är ersättning från Försäkringskassan till en person som har en svår funktionsnedsättning för att täcka hans eller hennes kostnader för personlig assistans. Med personlig assistans menas ett individuellt anpassat …

Vad är Förvaltningsbesvär?

Vid ett förvaltningsbesvär är det inte bara lagligheten utan även lämpligheten i det överklagade beslutet som prövas. Rätt att överklaga med förvaltningsbesvär har endast den som beslutet angår, om det …

Vad är Laglighetsprövning?

Varje medlem av en kommun har enligt kommunallagen rätt att få lagligheten i ett kommunalt beslut prövad genom att överklaga det hos Förvaltningsrätten. Ett beslut ska, för att kunna överklagas, …

Hur överklagar jag kommunala beslut?

Det går att pröva lagligheten, och i vissa fall även lämpligheten, i kommunala beslut genom att besvära sig över dem. Det gäller beslut som har fattats av ett kommunalt organ, …

Vad är en överförmyndare?

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Överförmyndaren är behörig myndighet för de omyndiga och de huvudmän som är …

Vilka särskilda uppgifter har kommun enlig LSS 15 § ?

Till kommunens uppgifter hör att: fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd och service är, verka för att personer som anges i 1 …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: