FAQ

Senaste inläggen:

Vad är Förvaltningsbesvär?

Vid ett förvaltningsbesvär är det inte bara lagligheten utan även lämpligheten i det överklagade beslutet som prövas. Rätt att överklaga med förvaltningsbesvär har endast den som beslutet angår, om det …

Vad är Laglighetsprövning?

Varje medlem av en kommun har enligt kommunallagen rätt att få lagligheten i ett kommunalt beslut prövad genom att överklaga det hos Förvaltningsrätten. Ett beslut ska, för att kunna överklagas, …

Hur överklagar jag kommunala beslut?

Det går att pröva lagligheten, och i vissa fall även lämpligheten, i kommunala beslut genom att besvära sig över dem. Det gäller beslut som har fattats av ett kommunalt organ, …

Vad är en överförmyndare?

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Överförmyndaren är behörig myndighet för de omyndiga och de huvudmän som är …

Vilka särskilda uppgifter har kommun enlig LSS 15 § ?

Till kommunens uppgifter hör att: fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd och service är, verka för att personer som anges i 1 …

Vad är den lilla gruppens princip?

Det bör ej bo fler funktionshindrade tillsammans i en grupp än att de kan utveckla varaktiga relationer med varandra och med personalen. Ett gruppboende bör vara för båda könen, bestå …

Vad är skillnaden mellan förbehållsbelopp och försörjningsstöd?

Vi hör ofta från våra myndigeter att personer med LSS om deras hyra blir för hög för Försäkringskassans tak för bostadstillägg (OBS att hyran oftast bestäms av kommunen!) skall söka …

Vad är försörjningsstöd?

Socialtjänstlagen och den riksnorm för försörjningsstöd (som tidigare benämndes socialbidrag) som regeringen bestämt styr vilket stöd du kan bli beviljad. Försörjningsstödet består av två delar: Riksnormen ska täcka hushållets utgifter för livsmedel, …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: