Nu kommer en uppdaterad LSS-skola

LSS-skolan 2019 presenteras snart i Föräldrakraft nr 2 i slutet av maj. Vi kan konstatera att det inte hänt  särskilt mycket sedan förra utgåvan 2017. Vi har visserligen tagit del av ytterligare en ”LSS-utredning” som med stor sannolikhet liksom den förra från 2008 kommer att hamna i ”frysen” eller som en enig funktionshinderrörelse har sagt i ”papperskorgen”.

Utgångspunkten även för även denna utredning har varit att spara pengar på assistansersättningen. Inte som vi hoppats och som det borde ha varit, en uppföljning av en 25 årig lag, hur den fungerar och om målen har uppnåtts. Hur fungerar den, vad är bristerna och behöver den kompletteras.

Det finns skäl att påpeka att Regeringsrätten (numera HFD) redan tidigt fastslagit i flera domar, att resursbrist inte är skäl till avslag av en insats och att kommunens egna ekonomiska förhållanden inte kan tillmätas någon betydelse i sammanhanget, eftersom den enskilde har en lagstadgad rätt till insats. Att avvända besparing som skäl till avslag av insatser är att icke följa lagen!

Förutom att diskussionen om kostnaden för LSS, verkar kunskapen om varför LSS tillkom ha glömts bort. Det är i grunden en fantastisk lag för vilken vi i Sverige ska vara stolta. De problem vi har och har haft i ett antal år handlar just om okunskap hos de som är satta att tolka och genomföra lagen. Försäkringskassan, kommunerna och Förvaltningsrätterna. Det borde en uppföljande LSS-utredning rätta till!

Alla som på något sätt är inblandad i beslut om LSS-insatser ska definitivt läsa och kunna den utmärkta LSS-propositionen 1992/93:159! Det måste vara ett minimikrav.

Jag bjuder till här på några tänkvärda citat från propositionen:

Människor med handikapp har i alltför liten grad fått del i Sveriges välståndsutveckling. Många med funktionshinder saknar tillträde till arbetsmarknaden.

Levnadsvillkoren för familjer med barn med handikapp är ofta svåra. Handikapputredningen har också dokumenterat bristfälliga förhållanden när det gäller svårt funktionshindrades möjligheter att bestämma över sin egen situation och påverka utformningen av service och stödinsatser. Speciellt svåra förhållanden gäller för människor med allvarliga funktionsstörningar. Familjemas situation är ofta hårt ansträngd. Varannan familj med ett gravt funktionshindrat barn får t.ex. nästan aldrig sova genom en hel natt.

Som jag nyss påpekade har människor med allvarliga funktionshinder sämre livsvillkor än de flesta andra. Deras livsvillkor måste alltid jämföras med villkoren för dem som inte är handikappade. Det är också motivet för att nu genomföra en lag om individinriktade rättigheter. Familjerna skall inte behöva kämpa för det som borde vara en självklarhet. De skall inte vara prisgivna åt vad de uppfattar som myndigheters godtycke.

De offentliga åtgärderna måste vara inriktade på att människor med funktionshinder eller familjer med ett funktionshindrat barn skall kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Båda föräldrarna skall, om de vill, kunna ha kvar sitt förvärvsarbeta, skall ha samma möjligheter som andra familjer att ha kvar sina vänner och odla sina intressen utanför hemmet.

Under den tid LSS funnits har en annan mycket viktig ”lag” för personer med funktionsnedsättningar tillkommit.

I december 2006 antog FN en ny konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I Sverige trädde den i kraft 14 januari 2009. Konventioner är juridiskt bindande dokument för stater som ratificerat dem, det vill säga undertecknat och åtagit sig att följa dem. Landets lagstiftning ska stämma med de krav som en konvention ställer. Detsamma gäller hur lagarna tillämpas. Annars begår landet konventionsbrott.

Tillsammans med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ger LSS ett heltäckande skydd för att gruppen som omfattas av LSS verkligen får det liv som utlovas, ett liv som andra med goda levnadsvillkor! Visst har vi fantastiska lagar! Och lagar ska följas av alla i Sverige!

Är ni prenumerant på tidskriften Föräldrakraft kan ni redan ladda ner den från hemsidan och ni får den snart i brevlådan. Ni andra kan beställa den på Heja Olikas hemsida.

En kommentar till Nu kommer en uppdaterad LSS-skola

  1. Yvonne Malmgren skriver:

    En stor eloge Harald, att skriva på ett begripligt sätt måste man besitta på en stor kompetens.
    Jag ska erkänna att innan jag gav mig in i debatten, dammade jag av gamla handikappvetenskaps pärmar och sneglade på din suveräna LSS-skola. Jag hoppas att beslutsfattare och myndighetsutövare ta del av LSS-skolan. Så kanske äntligen polletten faller på rätt plats.

Lämna ett svar till Yvonne Malmgren Avbryt svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: