Är okunskap hela sanningen?

Ofta används okunskap som ursäkt eller förklaring till att LSS-gruppen inte får det stöd lagen faktiskt erbjuder och utlovar. Även av oss i FUB.

Men jag är rädd för att det inte bara är okunskap som är orsaken till de missförhållanden som vi nu sett i SVT Väst och SVT Öst samt i Uppdrag Granskning. Dessutom är det bara toppen på ett isberg (dubbel bemärkelse) som vi får uppleva i media. Ute i kommunerna sker hårresande beslut i omtolkningar och nytolkningar av LSS-insatser.

Detta sker i medieskugga och når oftast bara oss företrädare, när vi orkar fråga våra medlemmar. Budskapet kommer ofta via telefon från förtvivlade anhöriga i alla åldrar, som inte orkar kämpa längre. Normalt brukar jag säga ”du får aldrig sluta kämpa för rätten till LSS-insatserna för din huvudman”. Men ibland blir jag så berörd och tvekar att lägga ytterligare börda på den tröttkörda anhöriga i luren, genom det hurtiga ”det är bara att kämpa – rätten är på din sida”.

För naturligtvis förstår jag, även om jag inte vill, att okunskap bara är en del av förklaringen till att LSS har urholkats. En minst lika trolig förklaring är oginhet, för att LSS kostar. Synen på tärande personer, de som av olika orsaker inte bidrar med arbete och skatter, har kraftigt försämrats under hela 2000-talet. Det är märkligt då Sveriges ekonomi blivit så mycket bättre och att vi svenskar som kollektiv aldrig varit rikare!

Ännu mer konstigt är att vi fått ytterligare lagar under 2000-talet som förstärkt rättigheterna för utsatta personerna med funktionsnedsättningar, nämligen nya FN konventioner. Men dessa till trots har det plötsligt blivit rumsrent för myndigheter att strunta i lagar och göra egna tolkningar som passar de myndigheterna bättre. De som ska protestera med egen makt typ IVO har via politiska beslut (för liten tilldelning av resurser) blivit för svaga. Och rättssystemet sviker trots att LSS är en rättighetslag och att Funktionsrättskonventionen i sina artiklar 12 och 13 tydligt beskriver vad likhet inför lagen innebär.

Det är då gemenskapen i FUB och andra intresseorganisationer behövs för att stötta och ingjuta mod i anhörigas och gode mäns kamp för våra barn i alla åldrar.

Det är då vi företrädare behöver vara starka och leda kampen. Visst kan det kännas svårt i motvinden – men att ge upp finns inte!

Reclaim LSS – återta lagen – är vårt stridsrop!

Social tagging: > >

10 Responses to Är okunskap hela sanningen?

 1. Christer Pettersson skriver:

  Jag ska försöka plocka russinen ur kakan och utifrån ditt epos och göra några korta insändare i närområdet. Fortsätt kampen Harald du gör ett fantastiskt jobb.

 2. Ulrika Lindgren skriver:

  Ja Du gör ett fantadtiskt jobb Harald. Det jag är så ledsen och arg över är chefers oförmåga att klara av situationer där min huvudman har behövt mer stöd av personal endera på boendet eller på DV. När man inte klarar av situationen så finns endast föräldern/föräldrarna som kan stötta och klara av. Det gäller genomgående! Man står som en fyr i stormen, man pekar ut kursen och klarar av situationerna för sitt barn och berörda. Men hur länge måste man orka med efter pensionen???

 3. Det är klart att det är lätt att hänvisa till okunskap. Som medborgare får vi däremot inte använda det argumentet för att slippa böter om vi inte kan reglerna i trafiken, eller ännu värre straff för okunskap om lagar eller förordningar. Det är en förklaring . Men inte ett argument för att slippa ansvar…. för alla utom för myndigheter tydligen.

 4. Elisabeth Ingvarsson skriver:

  Tack Harald. Till viss del är det okunskap men med den okunskapen följer också ”praxisar”
  som sedan blir till sanningar. När vi sedan tydligt ser och faktiskt även hör att LSS är för kostsamt då är vi illa ute. Här räcker inte bara en tumme upp. Vi måste stå upp med hela våra kroppar. Högt säga ifrån och agera.

 5. Lena Fjellström skriver:

  Tack Harald för ditt fantastiska arbete! Mycket tack vare att jag själv utbildat mig genom din LSS-skola har vi äntligen fått rätt i förvaltningsrätten. Mycket återstår men jag vill förmedla att ditt jobb gör skillnad och gör att man som anhörig orkar lite till.

 6. Yvonne Malmgren skriver:

  Jag tror att det finns en brist på kompetens i samhället som stort. Institutioner/anstalter ligga så långt bort i tiden för nya generationer av politiker och myndighetsutövare. Men det räcker inte med brist på kunskap Genom att jurister tog över tolkningen av lagen så har tillämpningen av LSS fått en restriktivare bedömning. Därför har det också blivit mer generella avslag där kommunen hänvisa till ”praxis” och där man inte möter den enskilde individens behov för att uppnå ”goda levnadsvillkor”. Detta har jag skrivit tidigare om och jag kan bara ser det som dolda besparingar för att finansiera annan verksamhet.
  Jag har skrivit nedanstående som insändare/debattartikel
  Återupprätta LSS lagens intentioner och dess ursprung med tillägg rättshjälp.
  Personer med funktionsnedsättningar har hamnat i utanförskap i samhället med snävare tolkning av rättighetsslagen LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), kommunarrest och att försäkringskassan tvingar fler ut i arbete.
  Först handlar det om de tio insatser i LSS som skulle ge delaktighet och goda levnadsvillkor för att få leva ett liv som andra i samhället. Med snävare tolkning eller med allt kortare beslut med omprövning av insatser kan det plötsligt bli avslag för den enskilde fast funktionsnedsättningar och behov är densamma. En insats i lagen har fått stor uppmärksamhet, personlig assistans där besparingskrav lindades in i fuskdebatt.( All fusk ska stävjas och det finns i alla system). Många har blivit eller blir av med sin personliga assistans eller får avslag på ansökan.
  Det finns nio insatser till i lagen som inte får någon större uppmärksamhet som pågår parallellt. Att människor får avslag/förlorar ledsagarservice, kontaktperson, att habiliteringsersättning på daglig verksamhet dras in eller att kompetensen brister hos personal för att möta människors särskilda behov i bostäder med särskild service med mera. Varför förstår vi inte vilka konsekvenser det får?
  Den enskilde har inte en chans i domstolen mot myndigheten försäkringskassan eller kommun som har ett batteri av experter och jurister. För den enskilde har ingen rättshjälp. Så alla tvister i domstolar blir oftast envägskommunikation. Var finns demokrati och jämställdhetsperspektivet i lagen?
  I nuläget finns det personer som lever i kommunarrest som inte kan flytta till en annan kommun. För där kan individens behov tolkas på ett annorlunda sätt som kan få allvarliga konsekvenser i den dagliga livsföringen. Varför tolkades behov olika av myndighetsutövare?
  Den låga aktivitetsersättningen det vi förr kallade för förtidspension har urholkats under flera år ekonomiskt. I dag motsvara inte ersättningen en halvtidslön baserad på den sämsta månadslönen i Sverige. Nu ska försäkringskassan tvinga fler ut i jobb. Detta fokus på att alla ska ut i riktigt arbeta” drabbar de grupper som på grund av sina funktionsnedsättningar inte kan få eller ta ett jobb. Vilken arbetsgivare privat som offentlig vill anställa ?
  I denna spariver har ”vissa, som skulle få goda levnadsvillkor” förlorat sin grundtrygghet och är fångad i fattigdom. Detta utanförskap växer med stormsteg för varje dag. Vart är Sverige på väg?
  Det olyckliga är att politiker oavsett partifärg har uppnått målen med strategin. Göra besparingar på de som mest behöver stödet i samhället för att uppnå trygghet, gemenskap, kontinuitet i vardagen och det viktigaste av allt, ha en framtidstro utifrån sina egna förutsättningar. Nu är det bråttom att tänka om och återupprätta lagens intentioner och dess ursprung med tillägg rättshjälp för den enskilde.
  Yvonne Malmgren/ före detta handläggare för LSS och generella handikappfrågor

 7. Thomas Juneborg skriver:

  Sanningen är tyvärr att det självklart inte bara handlar om okunskap. Vi har under ett decennium nu sett hur lagen successivt har urholkats, alla insatser. Och tillvägagångssättet har varit systematiskt och metodiskt.

  Själv anser jag att alla försämringar vi ser inom LSS saknar varje uns av demokratisk legitimitet för lagtexten har inte ändrats, det är vanvettiga tolkningar och tillämpningar som förstört lagen. Högst motvilligt får jag medge att våra motståndare – staten och kommunerna varit mycket skickliga att utnyttja de många kryphål som DE FACTO finns i vår rättighetslag för alla som av olika anledningar tycker ”vi kostar för mycket eller har det för bra… Ett av många exempel är att det inte är förtydligat vad goda levnadsvillkor är.

  Hur ska vi återställa LSS till de ursprungliga intentionerna? Jag tror faktiskt det bästa är att börja om på ruta ett med en helt ny lag. Då blir alla hårresande domar i HFD mot såväl personlig assistans som andra insatser nollade igen. Samtidigt måste Funktionsrättskonventionen bli svensk lag, rättsstödet stärkas med mera. Och i den nya lagtexten måste också så många kryphål som möjligt täppas till.

 8. Yvonne Malmgren skriver:

  När LSS-lagen kom hade man omsorgslagen och en handikapputredning.i ryggen.
  Handikapputredningens vision var ”ett samhälle för alla”. Omsorgslagen hade personkrets 1 rätt till.
  Jag kan känna oro med en ny lag vad bygger vi den på? LSS-lagens förfall. Hur många år skulle det ta?
  Först måste Sverige ta fram ett underlag om levnadsförhållande för personer med funktionsnedsättningar. För att få en bild hur verkligheten se ut. Därefter skapa en lag som tillförsäkrar personer med funktionsnedsättningar att få leva ett liv som andra i samhället.
  Det finns en sak till med LSS-lagen. Allt reformarbete stannade av när lagen kom. Politikerna lutade sig tillbaka i fåtöljen och trodde att LSS-lagen skulle lösa allt.Sverige hade behövt fortsätta arbeta för tillgängligheten,jämlika förutsättningar och möjligheter att delta i samhället. Så för mig har utvecklingen gått bakåt. Vi har en lag i sönderfall och samtidigt har ingen tagit initiativ till nya reformer i Sverige och detta är mycket oroväckande.

 9. Yvonne Malmgren skriver:

  Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att ta fram en rapport om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättningar som hade insatser enligt socialtjänsten eller LSS. Det mynnade ut i rapporten ”Alltjämt ojämlikt”. Titeln talar sitt tydliga språk. Socialdepartementet fick den på sitt bord i juni 2010. Enligt socialstyrelsen skulle rapporten vara i första hand till politiker på nationell, regional och lokal nivå som genom beslut kunde skapa bättre förutsättningar för jämlika levnadsförhållanden och högre delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättningar. Rapporten belyste områden som ekonomi, arbete, boende, utbildning, fritid med mera.
  Denna rapport hade varit ett bra verktyg för det fortsatta politiska arbetet att skapa bättre förutsättningar för alla i samhället.Denna rapport är snart tio år.
  Och om man skulle belysa situationen idag för personer med funktionsnedsättningar så blir det en rapport som heter ”Alltjämt förnedring”.
  Min tolkning är: Vad hände? Rapporten blev en skrivbordsprodukt. Och skrivbordet är säkert utbytt för flera år sedan. All fokus och energi har gått åt till att säkerställa LSS. Detta har inte hjälpt. Vi har sett lagens förfall/försämringar under en tio års period. Allt krut har varit fokuserat på detta. Så utvecklingsarbetet ur ett handikappolitiskt perspektiv har stannat av. Detta är skrämmande att lagen har urholkats och att det inte pågått något parallellt reformarbete att tillförsäkra personer med funktionsnedsättningar förutsättningar för att kunna delta i samhällslivet. Vad har det politiska arbetet bidragit till? Dolda besparingar som idag har blivit uppenbara för de som mest behöver stödet i samhället.

  • Maria Holmberg skriver:

   Mycket bra! Inte blir det bättre när personer med utvecklingsstörning blir gamla, 71 år och multisjuka. Få som talar för och uppmärksammar dessa människor. Flera har bott på de stora institutionerna. Nu ”förvaras” de i boenden med urusel kvalitet. Kompetens om hälsa och åldrande obefintlig. Jag är syster är snart 70 år. Hur länge räcker mina krafter att nästan ensam lyfta det som pågår i det tysta?

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: