Inför boendestöd enligt LSS

Socialstyrelsen har i rapporten jag tidigare skrivit om kommit fram till slutsatsen att man bör utreda möjligheten att införa ett boendestöd enligt LSS. Det är inget nytt förslag utan togs upp i LSS-utredningen Leva som andra år 2008. Då kallade man insatsen Personlig service med boendestöd. Nu tar Socialstyrelsen upp bollen. De skriver bland annat så här:

Dessutom bör det ingå att utreda hur insatsen kan utformas för att tillgodose behoven hos personer som omfattas av LSS, exempelvis personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller med lindrig utvecklingsstörning. Ett första steg i en sådan utredning skulle kunna vara att använda stimulansmedel för att ge kommunerna möjlighet att utveckla verksamheter med boendestöd riktade till personer inom personkretsen enligt LSS i olika delar av landet.

Det är ett bra förslag och regeringen bör lyssna till detta så att en sådan insats kan börja tillämpas omgående. För väntan på insatsen har varit lång och egentligen borde den finnas på plats. Om insatsen effekter skriver man så här:

Genom insatsen skulle exempelvis personer med psykisk funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller lindrig utvecklingsstörning kunna få vardagsstöd i egen bostad. Det är troligt att en sådan insats i LSS också skulle minska behovet av andra insatser enligt LSS, t.ex. bostad med särskild service för vuxna. För att få en god kvalitet i insatsen är det också angeläget att personalen har den kompetens som krävs i förhållande till den enskildes funktionsnedsättning.

En sannolik effekt är att trycket på bostad med särskild service går ner. I så fall skulle sannolikt kommunernas benägenhet att bygga gruppbostäder med många platser minska och den lilla gruppens princip kan åter bli vägledande.

En viktig del i tanken om ett boendestöd enligt LSS är att det bidrar till självständighet. Bara att kunna ha ett eget boende med möjligheten att byta boende på ett flexiblare sätt än i en service – eller gruppbostad är en starkt bidragande orsak. Trots att boendestöd finns enligt SoL behöver det också finnas i LSS för personer med mindre behov av stöd än det som ska ges i service – eller gruppbostad. Anledningen till detta skriver Socialstyrelsen så här om:

Insatser enligt SoL anpassas inte alltid efter de behov som personkretsen för LSS har. Vidare kan insatser enligt SoL vara avgiftsbelagda för den enskilde. LSS har också en tydligare inriktning på delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen, och målsättningen att den enskilde får möjlighet att leva som andra. LSS ställning som rättighetslagstiftning skulle också ge enskilda större möjligheter att hävda en rätt till just denna insats än vad som är fallet i dag.

Det är som Socialstyrelsen skriver, för att insatsen boendestöd ska bli ett fullgott komplement till andra boendeinsatser måste det bli en LSS-insats med rättighetsstatus och insatsen måste anpassas utifrån individuella behov.

Nu ser vi fram emot denna nya insats, med stimulansmedel till kommunerna som ett första steg.

Här är Socialstyrelsens kartläggning och delen om boendestöd hittar ni på sida 75.

Social tagging: >

2 Responses to Inför boendestöd enligt LSS

  1. Isabel W. skriver:

    Då skulle man kanske kunna gå ett steg till: nämligen att antingen har man boendestöd enligt lss enligt ovan skrivna eller så har man olika typer av personlig assistans att välja på för de som man idag tycker ska bo i gruppbostad. Frågan jag ställer mig är: Varför är en viss grupp människor anno 2015 fortfarande hänvisade till gruppbostad? Ingen skulle väl komma på idén att en person med omfattande rörelsehinder skulle behöva ansöka om gruppbostad!

  2. Anna-Lena skriver:

    Håller med dig Isabel. W

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: