Rättssäkerhet i LSS steg 2

 

Andra steget i rättssäkerhetskedjan är verkställigheten.

 Om vi nu utgår ifrån att sökt insats beviljats så lämnas detta beslut över till utförare i kommunen eller företaget som enligt upphandlingsavtal ska utföra insatsen.

Besluten är oftast begränsade i sin text till ”sökt insats i form av …………….. beviljas eftersom Kalle har behov av sökt insats för att tillförsäkras goda levnadsvillkor och behovet tillgodoses inte på annat sätt”. Ofta med en beslutslängd på 6 – 12 månader varefter beslutet omprövas. En extra klausul kan också vara ”beslutet gäller så länge förhållandena är oförändrade”.

 Detta skapar naturligtvis en osäkerhet om varaktigheten i beslutet som inte överensstämmer med principen om kontinuitet i lagen vilket utrycktes i propositionen ”Den enskilde måste kunna lita på att insatser ges så länge behov föreligger”.

LSS säger när det gäller verkställigheten av en insats att den ska ha följande kvalitétkriterier, respekt för den enskildes rätt till självbestämmande, inflytande, integritet och delaktighet samt helhetssyn.

Verkställigheten ska därefter tydliggöras i en genomförandeplan som ska upprättas i samband med huvudmannen och dess företrädare och därefter ses som en överenskommelse. (Kan kallas lite olika)

Hur ska en funktionell genomförandeplan se ut för att ge ”rättssäkerhet”?

Hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan, såvida det inte framgår av någon annan plan eller är uppenbart obehövligt.

Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljning av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för den enskilde, dess företrädare och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur.

  • Behovet av hur tydligt Huret måste vara är naturligtvis individuellt. Detta är direkt kopplat till ”Kalles” egna förmåga till autonomi, alltså att själv styra vad ”jag” behöver hjälp med och hur detta stöd ska ges. Personer med en utvecklingsstörning har ofta en nedsatt förmåga till autonomi och hamnar därmed i ett underläge gentemot personalen.
  • Förmågan att själv kunna säga och beskriva hur man vill ha det är alltså en viktig faktor.
  • I ett boende eller daglig verksamhet kan det vara ganska många personer som ska ge stödet.
  • Alla i personkretsen är förtjänta av och har rätt till ett tydliggörande av Huret.
  • När Vad eller Hur inte blir enligt planering så ska detta dokumenteras
  • Genomförandeplanen ska ses som en överenskommelse avseende vad jag behöver stöd med, när stödet ska ges och hur stödet ska ges. Man ska kunna lita på att stödet ges på samma sätt oavsett vem som ger stödet.
  • Kalle ska inte behöva anpassa sig efter att personalen genomför hjälpen på olika sätt.
  • För rättssäkerheten för den enskilde är det viktigt med en tydlig dokumentation.

Avvikelser från genomförandeplanen, när det inte blir som överenskommit, ska dokumenteras för att kunna vara ett underlag för uppföljning och utvärdering varför planen inte följdes.

Det stora problemet vi ser i samband med verkställighet av en beviljad insats är personalkompetens, personalledning samt den bristfälliga eller obefintliga tillsynen.

Detta kommer att belysas i nästa steg av rättssäkerhetskedjan.

/Willy Engebrethsen

Social tagging:

Kommentera

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: