Vi är låsta av juridiken!

Inlägg av Karl Grunewald

Den så omskrivna och banbrytande omsorgslagen från 1967 innehöll inget om rättigheter.

Det stod inte heller något om målsättning eller om kvaliteten på insatserna. Omsorgslagen reglerade endast landstingets skyldigheter, där bland annat de nya insatserna råd och stöd, träningsskola, daglig verksamhet, hemmavård ingick.

Det var först i den reviderade omsorgslagen 1985 som målsättningsparagraferna om att få leva som andra i gemenskap med andra, om självbestämmanderätt och om integritet, infördes. Då infördes också rätten till särskilda omsorger och rätten att överklaga.

Redan första året efter det att den nya lagen trätt i kraft avkunnades 140 domar. Och fler skulle det bli. Efter några år kom en dom från Regeringsrätten att landstinget inte får motivera ett avslag på begäran om gruppbostad med att man har en bristande ekonomi. I ytterligare en dom slogs fast att de som tillhörde personkretsen hade förtur framför andra medborgare till sådan experthjälp som logopeder och sjukgymnaster. Om omsorgsnämnden inte har egna resurser så ska de använda sig av hälso- och sjukvårdsnämndens.

Det var enorma framsteg! ”Jag har svårt att tro att det var omsorgslagens avsikt”, sa Landstingförbundets ordförande harmset.

Det var nu som den juridik utvecklades som senare kom att prägla det stöd som regleras i LSS. Förr var det den enskildes behov, så som det verifierades av olika experter på habilitering, som avgjorde vilken insats den enskilde skulle få och vilken omvårdnad som ingick i den. Insatsernas utformning och kvalitet avgjordes av personalens utbildning och insikter. Men i takt med att juridiken har blivit styrande har behovet av kunskaper nedvärderats. Idag är det domstolarnas tolkning av LSS som avgör.

Hälften av personalen i gruppbostäderna saknar utbildning för det de arbetar med, enligt en undersökning. Socialstyrelsen bedömer visserligen i sin senaste granskning av gruppbostäder att de flesta har kompetent personal. Men Socialstyrelsen anger inte vad kompetensen består av. I varje fall har personalen inte den utbildning som kan krävas för varje specifik uppgift, så som regeringen har beslutat om.

Domstolarna är i sina beslut helt beroende av vad som står i lag, förordning, föreskrifter och proposition. Men trots en alltmer omfattande reglering kan man aldrig förutspå alla varianter på behov som enskilda kan ha. Domstolarna tvingas därför i stor utsträckning till egna bedömningar, som alltför ofta präglas av bristande kunskaper och erfarenheter. Någon gång också av fördomar.

Då hjälper det om den enskilde får hjälp från sakkunniga. Det har visat sig att den som får juridiskt stöd har 40 % större möjlighet att nå framgång än den som är utan sådant stöd.

Även den högsta juridiska kompetensen kan göra sig skyldig till allvarliga missgrepp. Högsta förvaltningsdomstolen, tidigare Regeringsrätten, har t ex fattat ett prejudicerande domslut om kommunens rätt att kräva förflyttning av en person som bott i sin gruppbostad i nio år (se Intra 4/12) där båda underrätterna hade en motsatt uppfattning. Det är en dom som av många uppfattas som orättfärdig.

När juridiken blir styrande tvingas man författa allt mer omfattande föreskrifter av olika slag. Ett exempel är den utförliga handbok om lex Sarah som Socialstyrelsen publicerat. Handboken är skriven på en juridisk allomfattande prosa som ligger långt från den vardag vars verksamhet man vill reglera.

Det ställs stora utbildnings- och kompetenskrav på dem som ska förverkliga lex Sarah. Den är ytterligare ett påbud uppifrån, som stjäl den tid som behövs för att förebygga sådana missförhållanden som ska rapporteras.

Det ger i ett nötskal bilden av dagens situation. Omsorgerna har kört in i en juridisk återvändsgränd och glädjen, tilliten och solidariteten i relationerna riskerar att gå förlorade.

 Karl Grunewald är ansvarig utgivare för tidskriften Intra.

Artikeln finns även på Specialintra,en tidskrift som ges ut till deltagarna på Intradagarna.

Ett fåtal biljetter kvar till årets Intradagar 22 och 23 september 2014

Läs mer om Intradagarna här

 

 

Social tagging: >

En kommentar till Vi är låsta av juridiken!

  1. Stefan bartsch skriver:

    Hej vi är flera som håller med. http://www.stefanochkrister.fub.se och flera organisationer tror jag och håller med.

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: