Skrivelse till och svar från socialutskottet

Med anledning av domen om tvångsflytt, som vi skrivit om tidigare, har de närmast berörda skrivit till socialutskottet. Pia Zettergren, Sandra Norrbin, Christina Johnsson, Leif och Gunilla Ekström skickade nedanstående brev till socialutskottet:

Till riksdagens socialutskott

Vi är några anhöriga, och gode män till funktionshindrade som har fått plats i en antroposofiskt inriktad LSS-verksamhet, dagverksamhet, boende och fritid, som är belägen i Lekebergs kommun.

P.g.a. en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen, mål 5994-11, som gällde en av dessa funktionshindrade, har vi förstått att kommunerna mycket lätt kan säga upp dessa platser.

Så håller på att ske för tre av dessa funktionshindrade. Vi är i olika skeden i den processen, från en första kontakt från kommunen till överklagan till förvaltningsrätten. Den fjärde har nyss fått rätt gentemot hemkommunen genom en uppslitande rättsprocess i förvaltningsrätten. Mål 2263-12.

Vi får från kommunerna höra att det kommunala självstyret står över LSS.

Vi anser att rättsväsendet genom domen i HFD har inskränkt lagstiftarens intention med LSS.

Vi ber härmed om att få delta i ett av riksdagens sociala utskotts möten för att berätta om vad konsekvenserna av denna HFDs tolkning av LSS, för dessa våra anhöriga blir.

Detta brev skickas till samtliga socialutskottets ledamöter via mail.

 

Svaret från socialutskottet blev följande:

Er skrivelse den 1 december

Ni har som anhöriga och gode män till några funktionsnedsatta bett att få
komma till ett av socialutskottets sammanträden för att närmare redogöra för de
faktiska förhållandena.

Er begäran om uppvaktning har behandlats i utskottets presidium. Begäran
avslås. Socialutskottet går inte in i sakbehandling av ärenden som rör enskilda
personer. Ni bör vända Er till respektive hemkommun.

Kommentar från Reclaim LSS

Dessa personer har fått känna på konsekvenserna av domen om tvångsflytt. Man ville beskriva konsekvenserna för socialutskottet. Men socialutskottet hänvisade tillbaka till kommunen. Det är talande för den cirkel som LSS omsluts av. När det påpekas att LSS i vissa avseenden behöver lagändringar för att tillämpas enligt intentionen möts det ofta av tystnad från rikspolitiken. Istället kommer det inte sällan svepande uttalanden om att kommunerna ska följa lagen. Men i ett fall som detta, när tillämpningen i den högsta rättliga instansen går emot intentionen kan man inte hänvisa tillbaka till kommunerna.  Då är lösningen lagändring för att återta LSS.

 

Social tagging: >

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: