Reclaim LSS valåret 2014!

Vi som vill återta LSS till dess ursprungliga intentioner, måste mobilisera för att få upp LSS på agendan inför valet!

En debattör skrev på Dagens Samhälle debatt den 2 januari:

Tillämpningen av LSS har havererat.  Vi som vill värna om den, för att alla med funktionsnedsättningar och deras anhörigas skall kunna leva sitt liv så likt andras som möjligt, måste protestera.

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige har ratificerat i december 2008 skriver i sin artikel 3 Allmänna principer:

Denna konventions principer är följande:

a) respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende,

b) icke-diskriminering,

c) fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället,

d) respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten,

e) lika möjligheter,

f) tillgänglighet,

g) jämställdhet mellan kvinnor och män,

h) respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning och respekt för funktionsnedsatta barns rätt att bevara sin identitet.

LSS som tillkom tidigare redan 1993 och av liknande anledning för att värna om vissa funktionshindrade som behövde mer för att få lika (och inte glömmas bort) skriver i sina mål och principer:

Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.(5 §)

Verksamheten skall vara av god kvalitet och vara grundad på respekt för den enskildes självbe­stämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges (6 §).

Målet för verksamheten enligt LSS bör vara att människor med omfattande funktionshinder skall kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra människors som möjligt och i gemenskap med andra människor. (Prop. 1992/93:159 s. 50 f).

Insatserna skall tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor, vara varaktiga och samordnade, anpassas till mottagarens individuella behov, utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärka deras förmåga att leva ett självständigt liv (7 §)

Goda levnadsvillkor är ett kvalitetskrav på insatser­na. (Prop. 1992/93:159 s. 172).

Jag liksom debattören i Dagens Samhälle ställer frågan:

Varför har respekten för LSS (och FN konventionen) fallerat bland ansvariga politiker, ansvariga tjänstemän, jurister, domstolar och ytters av regeringen?

Kanske beror det på okunskap och dålig inlevelseförmåga?

Till en del är det nog så, men mest tror jag det beror på felaktiga attityder och ibland även ovilja att prioritera en liten osynlig grupp. En grupp som inte kan göra sin röst hörd normalt och ännu mindre om de åter göms undan i nya institutioner.

När ansvariga LSS handläggare och domstolar tar sig tolkningsföreträde, mot bättre vetande och sunt förnuft, vad som är goda levnadsvillkor för att avslå en rimlig begäran om en av insatserna i LSS, blir jag upprörd varje gång.

Vart tog rättssäkerheten vägen?

Var försvann solidariteten?

Är Sverige fortfarande ett humanistiskt samhälle?

Handlar makthavares jämlikhet bara om relationer man och kvinna?

Är alla inte lika värda för makthavarna trots antagna FN konventioner?

Ni som tycker att alla frågor eller bara någon är relevant – hjälp oss att återta LSS, genom att föra upp LSS på agendan i varje valdebatt.

Reclaim LSS!

Social tagging: > >

6 Responses to Reclaim LSS valåret 2014!

 1. Ingrid Dalén skriver:

  Jag hoppas att FUB gör en storsatsning inför höstens val. Hela rörelsen behöver mobiliseras och då få hjälp med underlag och strategi från riksförbundet.
  Besked önskas snarast från förbundsstyrelsen, Jag hoppas också att FS kan förhålla sig partipolitiskt neutral när det gäller LSS framtid. Alla partier måste ta sitt ansvar för den utveckling som har skett och tvingas deklarera hur de avser att gå tillväga framöver för att återföra lagens tillämpning till vad förarbetena en gång avsåg.

 2. Helena skriver:

  Vill också att hela FUB-rörelsen ska mobilisera alla krafter. Vad hände med kartläggningen om LSS som FS informerade om på stämman i maj? Vi har blivit lovade att få denna men ingenting händer. Det känns tämligen meningslöst att FS lägger energi och kraft på en kartläggning som sedan hålls hemlig.Om vi alla ska kunna kämpa på i våra lokalföreningar behöver vi hjälp med underlag.

 3. Lennart Tehage skriver:

  Helena – den kartläggning av LSS som LSS kommittén genomförde under våren och början av hösten 2013 är klar och ska enligt uppgift vara distribuerad till alla lokalföreningar och länsförbund och rapporten är på intet sätt hemlig! Om din förening eller ditt länsförbund inte fått rapporten – vänd dig till vårt förbundskansli som kan skicka den via mail eller via snigelpost. Hälsningar Lennart Tehage, ledamot i förbundsstyrelsen och ledamot av LSS kommittén.

  När det gäller vårt upprop via nätet och via skriftliga listor så har antalet namn-underskrifter ställts till alla ledamöter i socialutskottet med ett följebrev där varje partirepresentant i utskottet har uppmanats att ställa sig bakom FUB:s krav på att återställa LSS utifrån lagens intentioner och förarbeten och säkerställa insatserna i vår unika rättighetslagstiftning!

  Vidare kommer FUB att vara väl representerat vid Almedalsveckan 2014 och där våra medlemmar med utvecklingsstörning kommer att delta aktivt och definitivt göra skillnad. I övrigt kommer FUB att söka samverkan med övriga förbund inom funktionshinder-rörelsen när det gäller deltagandet vid debatter, valmanifestationer etc. och vi hoppas att såväl våra länsförbund som våra lokalföreningar gör detsamma. Ta gärna del av Harald Strands tidigare inlägg här där han ger oss grundliga och sakliga argument för våra krav när det gäller ”Reclaim LSS.”

  Lennart Tehage
  Ledamot av förbundsstyrelsen och förbundets LSS kommitté

 4. Ingrid Dalén skriver:

  Hej igen!
  Det är bra att FUB låter sin röst höras. Men jag tycker inte det räcker med envägskommunikationen. FUB måste kräva svar från samtliga politiska partier och svaren måste göras kända i hela FUB-rörelsen och givetvis också i massmedia. Och hela funktionshindersrörelsen måste stå bakom. Vi är många när vi står eniga.

 5. Harald skriver:

  reclaimLSS tillkom (som utveckling av FUBbloggen)för att återta LSS till ursprungliga intentioner och det är vi alla överens om. Med alla menar vi de som omfattas av LSS; FUB, Autism och Aspergerförbundet och RBU samt Hjärnkraft. Nu har några till i periferin hört av sig och de är naturligtvis välkomna att debattera.

  Vi måste lära av de duktiga assistansorganisationerna som lyckas föra upp personlig assistans på agendan! Politiker kommer inte självmant in till dialog tyvärr.

 6. Ingrid Dalén skriver:

  Min erfarenhet är att de politiska partierna svarar på frågor om man klart anger att man förväntar sig det och att svaret ska ha kommit inom viss tydligt preciserad tidpunkt. Man kan också redovisa vad man tänker göra med svaren för att öka trycket ytterligare, Kommer det inte något svar är det mycket anmärkningsvärt och nonchalansen ska göras känd både inom våra egna led och utanför.

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: