Lägesrapport för LSS

FUB:s LSS-kommitté arbetar för att bevara och stärka LSS. Kommittén har tagit fram en lägesrapport för LSS. Några utdrag ur rapporten:

Reformförslag förverkligas inte

Utredningen Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) framförde många reform-förslag och förslag på uppdrag till Socialstyrelsen. Flertalet förslag är obehandlade, t.ex. FUB:s förslag om en ny individanpassad boendestödsinsats (Se LSS-kommitténs genomgång av FUB:s yttrande till utredningen).

Domstolarnas stramare rättspraxis åtgärdas inte

Inom FUB:s LSS-kommitté pågår ett kontinuerligt arbete med att analysera de senare årens rättstillämpning. Hittills har två artiklar om ledsagning respektive tvångsflytt publicerats. Även ansvariga inom länsförbundet i Stockholm har skrivit rapporter om olika förvaltningsrättsliga instansers rättspraxis.

Några resultat som pekar på att rättspraxis hotar LSS:

 • kvalitetsvärdet goda levnadsvillkor tolkas inte enligt de politiska intentionerna
 • den funktionshinderpolitiska principen att den enskilde inte ska ha merutgifter respekteras inte
 • den enskildes rätt enligt LSS att i största möjliga utsträckning ha inflytande och medbestämmande över utformningen av insatserna respekteras inte
 • hyrorna i särskilt boende i storstäderna är oproportionerligt höga, bl.a. för att kommunen kan ta ut hyra för gemensamhetsutrymmen. De höga hyrorna kombinerade med de oftast låga inkomsterna för personer med utvecklingsstörning medför att flera av våra medlemmar hänvisas till försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen

Bedömningar och frågeställningar av rikspolitiken ur ett medborgarperspektiv:

 • de rikspolitiska frågorna är främst Socialdepartementets ansvar
 • finns det ett ointresse från Regeringens sida för LSS utveckling och tillämpning förutom kostnadsutvecklingen av den personliga assistansen?
 • bryr man sig inte om grunden i funktionshinderpolitiken – det kompenserande individuella och personliga stödet?
 • är det bara generella åtgärder för tillgänglighet och delaktighet som gäller för personer med funktionsnedsättning?

Sammanfattande bedömning av kommunalpolitiken ur ett medborgarperspektiv

 • 20 år efter införandet av LSS spelar det fortfarande roll var i Sverige man bor för hur väl ens behov tillgodoses. Det är stor skillnad mellan landets kommuner hur man väljer att tolka och tillämpa lagen
 • passivt lagtrots – FUB har erfarit att flera kommuner synes ha satt i system att ”göra minsta möjliga” utan att direkt bryta mot lagen. FUB misstänker att kommunerna får professionell extern hjälp för att kunna kringgå lagens intentioner och hitta kryphål
 • för ett par år sedan hände det mycket anmärkningsvärda att lagstiftaren ansåg sig tvungen att införa sanktionerade bestämmelser om att kommuner var tvungna att följa lagen och domstolars domar. Trots denna lagstiftning och trots att många kommuner genom åren har dömts att betala sanktionsavgifter efter att ha låtit bli att verkställa beslut och domar kvarstår problemet med lag- och domstolstrots bland flera kommuner
 • det är kostnadseffektiviteten som många gånger avgör insatsers utformning, inte det demokratiska kravet på att kommunpolitikerna uppfyller de politiska ambitionerna att deras medborgare ska få ett sådant högkvalitativt stöd att de får uppleva goda levnadsvillkor

Läs hela rapporten här

Social tagging: >

En kommentar till Lägesrapport för LSS

 1. Karl-Olov Nordin skriver:

  Varför inte detta nu då?

  Jag tycker detta blr sämre och Sämre för LSS området

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: