Glöm inte att LSS har betytt mycket positivt!

Som de typiska svenskar vi är har vi lätt att se problem. Och de finns naturligtvis. Dessa måste vi fortsätta att kämpa mot.  Ibland måste vi dock pausa kampen och se det positiva som LSS medfört!

LSS var en verklig frihetsreform. En unik rättighetslagstiftning för vissa personer med funktionshinder där det övergripande målet är att tillförsäkra dessa personer goda levnadsvillkor utifrån individens behov och önskemål och som skall garantera självständighet och fullt deltagande i samhällslivet.

Det är framförallt två insatser i LSS som betytt mest för persongruppens självständighet. Den ena är personlig assistans, som omfattar drygt 20 000 personer idag. En insats som jag knappast behöver skriva mer om än att bara hänvisa till de egna intresseorganisationerna STIL, GIL, ILI (med Assiststanskoll), IfA, JAG, som tillsammans med alla privata fristående assistansbolag bedriver både utmärkt lobbing och goda verksamheter.

Den andra lika viktiga insatsen är Bostad med särskild service, som idag omfattar ca 25 000 personer. Boende är kanske den insats som betytt mest för personkretsen. Att få lämna institutionen och att få flytta hemifrån till en egen fullvärdig lägenhet!

Så här stod det bland annat i propositionen till LSS:

Ingen annan enskild faktor kan sägas ha så stor betydelse för känslan av den egna identiteten som den egna bostaden. Det är i bostaden man normalt tillgodoser sina mest elementära behov och bostaden är för de flesta människor tillsammans med arbetet den plattform från vilken man skapar relationer med andra människor och deltar i samhällslivet. Många personer med omfattande funktionshinder tillbringar en stor del av sin dag i det egna hemmet. Därför är bostaden många gånger ännu mer betydelsefull för personer med funktionshinder än den är för icke funktionshindrade personer.

Handikapputredningen, som var underlag till lagen, konstaterat att personer med svåra funktionshinder inte fick sina behov av bostad tillgodosedda i full utsträckning. Utredningen påvisade t.ex. att många personer med funktionshinder hade en institution som sin enda stadigvarande bostad. Många bodde också, trots att de var vuxna, kvar hos sina föräldrar.

Vad är då en LSS bostad?

Samlingsnamnet är bostad med särskild service enligt LSS. Där ingår gruppbostad, service bostad och särskilt anpassad bostad.

Gruppbostaden ska ha 3-5 boende men i undantagsfall 6 personer (om alla personer tillförsäkras goda levnadsvillkor). Gruppbostaden ska ha personal dygnet runt och det ska vara fullvärdiga bostäder och ett gemensamhetsutrymme (där de boende kan umgås) ska finnas. För personer som har ett stort behov av stöd är gruppbostaden sannolikt den bostadsform som passar bäst. Gruppbostaden bör vara lokaliserad så den enskilde kan delta i samhällslivet. Tanken med detta är att komma bort från den tidigare institutionaliseringen av personer med funktionsnedsättningar.

Servicebostad.  Denna form passar personer som inte har ett lika stort behov av stöd som i en gruppbostad. Servicebostaden är fullvärdiga lägenheter som ligger i samma hus eller i närhet till varandra och har fast personal kopplat till den. Det kan bo fler personer i en servicebostad än i en gruppbostad, det får dock inte bo så många att det blir en institutionell prägel över boendet.

Särskilt anpassad bostad. Denna bostadsform är utan någon fast bemannad personal utan är en viss anpassning av lägenheten till en funktionsnedsättning.

LSS-kommittén föreslog att en ny insats skulle införas i LSS. Stöd och service i ordinärt boende. Det skall vara en insats som gör att man kan få stöd i sin egen bostad. Idag finns det ingen sådan insats i LSS utan för personer som vill bo i helt egen lägenhet får då ansöka om boendestöd enligt SoL eller om personlig assistans. Det har dock inte kommit någon proposition på detta förslag ännu!

Likafullt som vi tillsammans försvarar personlig assistans måste vi försvara bostad med särskild service! Hjälp oss med detta alla ni som vill återupprätta LSS!

Social tagging:

5 Responses to Glöm inte att LSS har betytt mycket positivt!

 1. Eva-Mari skriver:

  Jag håller med om vikten av att försvara bostad med särskild service, MEN det måste bli bättre kvalitét på denna insats. Många gruppbostäder har fortfarande en instutionell prägel! Detta är givetvis inte ok! Bara för att man behöver bo i en gruppbostad, är det inte säkert att man gillar sina grannar (man har ju faktiskt inte fått välja vem man ska bo med!). Ändå ”tvingas” man att följa med sina grannar på semesterresor och andra utflykter, som någon annan ofta bestämt. I bästa fall OM man får åka på semester?!, så har hyresgästen som som högst 5 dagars semester. Så 1 vecka på Mallorca är helt uteslutet.
  Ja, gärna Gruppbostad och Nä, inte på det sättet som det fungerar på de allra flesta ställen i dag 🙁

  • Harald skriver:

   Ja Eva-Mari, det finns mycket som kan förbättras i många gruppbostäder, som på senare år pga. tokspar i kommunerna gått åt helt fel håll. Kvaliten har försämras i stället för förbättras! Något av detta beskriver du – den kollektiva behandlingen som helt strider mot den individuella lagen LSS! Och kollektivboende för normalstörda försvann redan på 1990 talet eller tidigare.
   Men de absolut största problemen är orimligt höga hyrorna och de ökande antalet boende i en gruppbostad eller att de samlokaliseras med andra. Samt att kommunerna helt förträngt det som står i LSS 6 § ”För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs för att ge ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges.”
   Finns inte tillräckligt med personal för individuella aktiviteter har boende rätt till både kontaktperson och ledsagare! Fortfarande även om kommunen påstår något annat. Men med den höga hyran har den boende kanske inte råd varken med fritidsaktiviteter eller semester!

   • Eva-Mari skriver:

    Jag är alldeles för dåligt insatt i detta, men vad säger Socialstyrelsen? Hittade detta på deras sida
    Vad är syftet med förbehållsbeloppen?

    Syftet är att skydda äldre och personer med funktionsnedsättning från alltför höga avgifter och att dessa grupper ska få behålla en lägsta nivå av egna medel, som ska räcka till nödvändiga och normala levnadskostnader. Observera att förbehållsbeloppen kan bli högre eller lägre än det lagstadgade minimibeloppet på grund av olika särregler i lagstiftningen.

    Vad är förbehållsbelopp och minimibelopp?

    Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett lagstadgat minimibelopp. Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas till minimibeloppet. För sådan boendeavgift som anges i 8 kap.5§, SoL (vanligen två- eller flerbäddsrum) ska dock inget förbehåll göras (se även punkt 6.1, andra stycket). Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra lägst en tolftedel av 1. 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller 2. 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sammanboende. Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka normalkostnader* för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

    Läs mer: 8 kap. 7-8§§, SoL och 8 kap.5§, SoL

    Gäller det inte våran målgrupp?
    Trevlig Adventstid // Eva-Mari

    • Harald skriver:

     Egentligen då det står samma text i LSS ”Kommunen skall se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov.” som i Socialtjänstlagen, den för oss alla t.ex. äldre i din beskrivning.
     Men genom att fundamentalistiskt betrakta hyra för LSS lägenhet som något annat än Avgift för särskilt boende, så försvann i princip förbehållsbeloppet för LSS personkrets. Du kan läsa om det i mitt tidigare inlägg ”Det behövs en aktion för rimliga hyror i LSS bostäder!”

     • Eva-Mari skriver:

      Aj då, det låter inget vidare. Eftersom sonen inte bor i boende enligt LSS, så har vi inte haft någon insikt i detta, men jag får väl läsa på lite bättre 😉

Lämna ett svar till Eva-Mari Avbryt svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: