Vad är en MAS?

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, legitimerad sjuksköterska, har det övergripande ansvaret för att den hälso- och sjukvård som utförs av kommunen håller hög kvalitet och är medicinskt säker.

Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer skall det finnas en sjuksköterska som ansvarar för att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när patientens/brukarens tillstånd kräver det; att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerhet för patienterna/brukarna; och att anmälan görs till den nämnd som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten om en patient/brukare i samband med vård eller behandling drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Ansvaret avser den vård och behandling som patienten/brukaren ges samt de krav som ställs på bl.a. läkemedelshantering, dokumentation, anmälan av skador och teknisk säkerhet.

MAS skall upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för det ledningssystem som skall finnas inom verksamheten. Vidare skall MAS tillse att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs, att det finns behövliga direktiv och instruktioner för sjukvårdsverksamheten, att personalen har den kompetens som verksamheten kräver och att patienten/brukaren får den vård och behandling som ordinerats av läkare.

MAS har inget primärt ansvar för den individuella inriktade vården av enskild patient men kan ingripa i enskilda fall och bestämma över vård och behandling.

MAS har en förening med egen hemsida.

Social tagging:

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: