Vad säger LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Jag ser med oro på de allt mer restriktiva bedömningarna som görs av LSS ute bland våra kommuner. Av det skälet vill jag särskilt kommentera två § i LSS, som är otroligt viktiga för personkretsen i LSS, men som också ofta vantolkas av de som är ansvariga för utförandet. Jag vägrar att tro att orsaken beror på brist av medkänsla utan snarare på brist av inlevelseförmåga. Bidragande orsak är naturligtvis det felaktiga budskapet ”LSS är för dyrt” som jag skrev om i vår tidning Länet Runt.

Två paragrafer ur LSS lagen:

5 §

Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

7 §

…………………..

Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv.

När jag för första gången läste lagens 5 §, tyckte jag den var glasklar eftersom min jämförande bild var personer i min egen sociala miljö. Dvs.:

–          Full delaktighet i samhället innebär för mig, att allt som en ”vanlig ” medborgare i samma ålder kan göra skall även personer inom LSS-personkrets kunna göra med samhällets stöd . Det skall inte vara begränsat av att det saknas ledsagare eller personal på gruppboendet. Inte heller är det acceptabelt att bli avvisad för att jag är annorlunda pga. min funktionsnedsättning.

‾                ”att leva som andra” kan synas luddigt och just detta utnyttjas ibland negativt av dem som håller i resurserna. Vilka ”andra” som avses har naturligtvis inte kunnat specificeras i lagen, eftersom den har ett individuellt perspektiv. Ibland tolkas detta negativt även i våra domstolar som kan säga ”det står inte i lagen” i enskilda beslut.  Den naturliga tolkningen som jag har med mig är att min sons liv skall jämföras med sin storebror och sina närmaste kusiner.

Begreppet ”goda levnadsvillkor” i LSS 7 § jämförs ofta med ”skälig levnadsnivå ” i SoL (Socialtjänstlagen som gäller oss alla). Ibland tolkar våra kommuntjänstemän och politiker dessa som lika, dvs. att ordvalet inte har någon påverkan på insatsens omfattning och kvalité. Naturligtvis är det en skillnad då skälig och god inte är synonymer.

Ex. synonymer till skälig: rättvis, befogad, rimlig, resonlig, lagom, måttlig, tillräcklig.

Ex. synonymer till god: utmärkt, värdefull, riktig, gedigen, förträfflig, förstklassig, förmånlig, fördelaktig, betydande.

De båda orden har som synes stora skillnader i språklig betydelse, där ordet god har en mer positiv innebörd än ordet skälig. I allmänna ordalag skulle man därför kunna säga att goda levnadsvillkor är ”bättre” än skälig levnadsnivå. Vi måste därför också tro att bedömningar enligt LSS, som utgår ifrån goda levnadsvillkor, ger mer omfattande insatser än bedömningar enligt SoL, som utgår ifrån skälig levnadsnivå.

Vi tänker oss att SoL endast tillgodoser de viktigaste behoven, medan man genom LSS även kan få det där ”lilla extra” som ger ett bra liv.

Harald Strand

Ordförande länsförbundet FUB i Stockholms län

Social tagging: >

3 Responses to Vad säger LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

 1. C skriver:

  Tack för att du belyste detta, jag tror de flesta handläggare saknar en synonymordbok;)

 2. Mai Eriksson skriver:

  SOL är enligt min mening i princip avsedd för tillfälliga, inte livsvariga tillstånd. LSS gäller för hela livet d v s inget tillstånd som går över, oavsett vilka insatser som sker i samhället.
  Mirakel kan ju alltid ske men är synnerligen ovanliga.
  Självklart är det bra med ett tillgängligt samhälle det kommer alla tillgodo. Själva vitsen med LSS är att de människor som omfattas duger lika bra som du och jag och alla andra. Det är därför de ska tillerkännas ett liv som andras med goda levnadsvillkor även om de aldrig ”kommer ut” på en reguljär arbetsmarknad.
  M

 3. Eva Laurin skriver:

  Min son är utkastad från Lss, han får stöd OM han skaffar ett eget boende..hur ska han kunna skaffa ett eget boende!!!???

Lämna ett svar

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: